Skip to main content
 首页 » 编程设计

javascript抽象工厂模式

2022年07月16日161grandyang
 1 <!doctype html> 
 2 <html lang="en"> 
 3 <head> 
 4   <meta charset="UTF-8"> 
 5   <title>抽线工厂</title> 
 6 </head> 
 7 <body> 
 8 
 9 <script> 
 10 /** 
 11 * 抽象工厂模式 
 12 * 
 13 * 定义: 提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口,而无需制定它们具体的类。 
 14 * 
 15 * 本质: 
 16 * 选择产品簇的实现。 
 17 * 
 18 * 功能: 
 19 * 为一系列相关对象或相互依赖的对象创建一个接口。这个接口内的方法不是任意堆砌的,而是一系列相关或相互依赖的方法。 
 20 * 从某种意义上看,抽象工厂其实是一个产品系列,或者是产品簇。 
 21 * 
 22 * 使用工厂方法来实现抽象工厂。 
 23 * 
 24 * 工厂方法是选择单个产品的实现,虽然一个类里面可以有多个工厂方法,但是这些方法之间一般是没有联系的,即使看起来像有联系。 
 25 * 但是抽象工厂着重的就是为一个产品簇选择实现,定义在抽象工厂里面的方法通常是由联系的,它们都是产品的某一部分或者是相互依赖的。如果抽象工厂里面只定义一个方法,直接创建产品,那么就退化成为工厂方法。 
 26 * 
 27 * 何时使用? 
 28 * 1.如果希望一个系统独立于它的产品的创建,组合和表示的时候。也就是一个系统只是知道产品的接口,而不关心实现的时候、 
 29 * 2.如果一个系统要由多个产品系列中的一个来配置的时候。也就是可以动态地切换产品簇的时候。 
 30 * 3.如果要强调一系列相关产品的接口,以便联合使用它们的时候。 
 31 * 
 32 * 优点: 
 33 * 分离接口和实现 
 34 * 使得切换产品簇变得容易 
 35 * 
 36 * 缺点: 
 37 * 不太容易扩展新产品 
 38 * 容易造成雷层次复杂 
 39 * 
 40 * 抽象工厂模式和单例模式 
 41 * 这两个模式可以组合使用。 
 42 * 在抽象工厂模式里面,具体的工厂实现,在整个应用中,通常一个产品系列只需要一个实例就可以了,因此可以把具体的工厂实现成为单例。 
 43 * 
 44 */ 
 45 // 示例代码: 
 46 /** 
 47 * 抽象工厂的接口,声明创建抽象产品对象的操作 
 48 */ 
 49 var AbstractFactory = function () {}; 
 50 AbstractFactory.prototype = { 
 51   /** 
 52   * 示例方法,创建抽象产品A的对象 
 53   * @return {[type]} 抽象产品A的对象 
 54   */ 
 55   createProductA: function () {}, 
 56   // 创建抽象产品B 
 57   createProductB: function () {} 
 58 }; 
 59 
 60 /** 
 61 * 抽象产品A,B的接口 
 62 */ 
 63 var AbstractProductA = function () {}; 
 64 // ... 
 65 var AbstractProductB = function () {}; 
 66 // ... 
 67 
 68 // 产品A的实现 
 69 var ProductA1 = function () {}; 
 70 ProductA1.prototype = Object.create(AbstractProductA.prototype); 
 71 // ... 
 72 
 73 var ProductA2 = function () {}; 
 74 ProductA2.prototype = Object.create(AbstractProductA.prototype); 
 75 // ... 
 76 
 77 // 产品B的实现 
 78 var ProductB1 = function () {}; 
 79 ProductB1.prototype = Object.create(AbstractProductB.prototype); 
 80 // ... 
 81 
 82 var ProductB2 = function () {}; 
 83 ProductB2.prototype = Object.create(AbstractProductB.prototype); 
 84 // ... 
 85 
 86 /** 
 87 * 具体的工厂实现对象,实现创建具体的产品对象的操作 
 88 */ 
 89 var ConcretFactory1 = function () {}; 
 90 ConcretFactory1.prototype = Object.create(AbstractFactory.prototype); 
 91 ConcretFactory1.prototype.createProductA = function () { 
 92   return new ProductA1(); 
 93 }; 
 94 ConcretFactory1.prototype.createProductB = function () { 
 95   return new ProductB1(); 
 96 }; 
 97 
 98 var ConcretFactory2 = function () {}; 
 99 ConcretFactory2.prototype = Object.create(AbstractFactory.prototype); 
100 ConcretFactory2.prototype.createProductA = function () { 
101   return new ProductA2(); 
102 }; 
103 ConcretFactory2.prototype.createProductB = function () { 
104   return new ProductB2(); 
105 }; 
106 
107 // 客户端 
108 var af = new ConcretFactory1(); 
109 af.createProductA(); 
110 af.createProductB(); 
111 
112 
113 // 示例2 
114 var AMDCPU = function (id) { 
115   this.id = id; 
116 }; 
117 var MSIMainboard = function (id) { 
118   this.id = id; 
119 }; 
120 
121 var Schema1 = function () {}; 
122 Schema1.prototype = { 
123   createCPUApi: function () { 
124     return new AMDCPU(939); 
125   }, 
126   createMainboardApi: function () { 
127     return new MSIMainboard(939); 
128   } 
129 }; 
130 
131 var Schema2 = function () {}; 
132 Schema2 = { 
133   createCPUApi: function () { 
134     return new AMDCPU(1000); 
135   }, 
136   createMainboardApi: function () { 
137     return new MSIMainboard(1000); 
138   } 
139 }; 
140 
141 var ComputerEngineer = (function () { 
142   var cpu; 
143   var mainboard; 
144 
145   function prepareHardWare(schema) { 
146     cpu = schema.createCPUApi(); 
147     mainboard = schema.createMainboardApi(); 
148     console.log('prepared'); 
149   } 
150 
151   var ComputerEngineer = function () { 
152     cpu = null; 
153     mainboard = null; 
154   }; 
155   ComputerEngineer.prototype = { 
156     makeComputer: function (schema) { 
157       prepareHardWare(schema); 
158     } 
159   }; 
160 
161   return ComputerEngineer; 
162 }()); 
163 
164 var engineer = new ComputerEngineer(); 
165 var schema = new Schema1(); 
166 engineer.makeComputer(schema); 
167 engineer = schema = null; 
168 
169 
170 // http://www.dofactory.com/javascript-abstract-factory-pattern.aspx 
171 
172 function Employee(name) { 
173   this.name = name; 
174   this.say = function () { 
175     log.add("I am employee " + name); 
176   }; 
177 } 
178 
179 function EmployeeFactory() { 
180   this.create = function (name) { 
181     return new Employee(name); 
182   }; 
183 } 
184 
185 function Vendor(name) { 
186   this.name = name; 
187   this.say = function () { 
188     log.add("I am vendor " + name); 
189   }; 
190 } 
191 
192 function VendorFactory() { 
193   this.create = function (name) { 
194     return new Vendor(name); 
195   }; 
196 } 
197 
198 // log helper 
199 var log = (function () { 
200   var log = ""; 
201   return { 
202     add: function (msg) { log += msg + "\n"; }, 
203     show: function () { 
204       alert(log); 
205       log = ""; 
206     } 
207   } 
208 })(); 
209 
210 
211 function run() { 
212 
213   var persons = []; 
214 
215   var employeeFactory = new EmployeeFactory(); 
216   var vendorFactory = new VendorFactory(); 
217 
218   persons.push(employeeFactory.create("Joan DiSilva")); 
219   persons.push(employeeFactory.create("Tim O'Neill")); 
220 
221   persons.push(vendorFactory.create("Gerald Watson")); 
222   persons.push(vendorFactory.create("Nicole McNight")); 
223 
224   for (var i = 0, len = persons.length; i < len; i++) { 
225     persons[i].say(); 
226   } 
227 
228   log.show(); 
229 } 
230 </script> 
231 </body> 
232 </html>

本文参考链接:https://www.cnblogs.com/webFrontDev/p/3553373.html