Skip to main content
 首页 » 编程设计

javascript中介者模式(Mediator)

2022年07月16日165yxwkf
 1 <!doctype html> 
 2 <html lang="en"> 
 3 <head> 
 4   <meta charset="UTF-8"> 
 5   <title>中介者模式</title> 
 6 </head> 
 7 <body> 
 8 <script>   
 9 function extend(subclass, superclass) { 
 10   var F = function () { 
 11   }; 
 12   F.prototype = superclass.prototype; 
 13   subclass.prototype = new F(); 
 14   subclass.prototype.constructor = subclass; 
 15   subclass.super = superclass.prototype; 
 16 
 17   if (superclass.prototype.constructor === Object.prototype.constructor) { 
 18     superclass.prototype.constructor = superclass; 
 19   } 
 20 } 
 21 
 22 function override(targetObj, obj, deep) { 
 23   if (Object.prototype.toString.call(obj) !== '[object Object]') { 
 24     return; 
 25   } 
 26   for (var i in obj) { 
 27     if (obj.hasOwnProperty(i)) { 
 28       if (deep === true) { 
 29         targetObj[i] = targetObj[i] || {}; 
 30         rewrite(targetObj[i], obj[i], deep); 
 31       } else { 
 32         targetObj[i] = obj[i]; 
 33       } 
 34     } 
 35   } 
 36 } 
 37 </script> 
 38 <script> 
 39 /** 
 40 * 中介者模式 
 41 * 
 42 * 定义: 
 43 * 用一个中介对象来封装一系列的对象交互。中介者使得各对象不需要显式地相互引用,从而使其耦合松散,而且可以独立地改变它们之间的交互。 
 44 * 
 45 * 本质:封装交互 
 46 * 
 47 * 中介者模式的解决私立很简单,它通过引入一个中介对象,让其他的对象都只和中介对象交互,而中介对象知道如何和其他所有的对象交互,这样对象之间的交互关系就没有了,从而实现了对象之间的解耦。 
 48 * 对于中介对象而言,所有的相互交互的对象,被视为同事类,中介者对象就是来维护各个同事之间的关系,而所有的同事类都只是和中介对象交互。 
 49 * 每个同事对象,当自己发生变化的时候,不需要知道这会引起其他对象有什么变化,它只需要通知中介者就可以了,然后由中介者去与其他对象交互。这样松散耦合带来的好处是,除了让同事对象之间相互没有关联外,还有利于功能的修改和扩展。 
 50 * 有了中介者之后,所有的交互都封装到中介者对象里面,各个对象就不再需要维护这些关系了。扩展关系的时候也只需要扩展或修改中介者对象就可以了。 
 51 * 
 52 * 
 53 * 同事关系 
 54 * 在标准的中介者模式中,将使用中介者对象来交互的那些对象称为同事类,在中介者模式中,要求这些类都要继承相同的类。也就是说,这些对象从某个角度讲是同一个类型,算是兄弟对象。 
 55 * 正是这些兄弟对象之间的交互关系很复杂,才产生了把这些交互关系分离出来,单独做成中介者对象。 
 56 * 
 57 * 同事和中介者的关系 
 58 * 在中介者模式中,当一个同事对象发生了改变,需要主动通知中介者,让中介者去处理与其他同事对象相关的交互。 
 59 * 这就导致了同事对象和中介者对象之间必须有关系,首先是同事对象需要知道中介者对象是谁;反过来,中介者对象也需要知道相关的同事对象,这样它才能与同事对象进行交互。也就是说中介者对象和同事对象之间是相互依赖的。 
 60 * 
 61 * 如何实现同事和中介者的通信 
 62 * 一个同事对象发生了改变,会通知中介者对象,中介者对象会处理与其他同事的交互,这就产生了同事对象和中介者对象的相互通信。 
 63 * 一个实现方式是在Mediator接口中定义一个特殊的通知接口,作为一个通用的方法,让各个同事类来调用这个方法,在中介者模式结构图里画的就是这种方式。例如定义了一个通用的changed方法,并且把同事对象当作参数传入,这样在中介者对象里面,就可以去获取这个同事对象的实例数据了。 
 64 * 另外一种实现方式是可以采用观察者模式,把Mediator实现成为观察者,而各个同事类实现成为Subject,这样同事类发生了改变,会通知Mediator。Mediator在接到通知以后,会于相应的同事对象进行交互。 
 65 * 
 66 */ 
 67 
 68 // 示例代码 
 69 
 70 (function(){ 
 71   function Colleague(mediator){ 
 72   this.mediator = mediator; 
 73 } 
 74 Colleague.prototype = { 
 75   getMediator: function(){ 
 76     return this.mediator; 
 77   } 
 78 }; 
 79 
 80 // 同事类A 
 81 function ColleagueA(mediator){ 
 82   ColleagueA.super.constructor.apply(this, arguments); 
 83 } 
 84 extend(ColleagueA, Colleague); 
 85 ColleagueA.prototype.someOperation= function(){ 
 86   // some code.. 
 87    
 88   // 在需要跟其他同事通信的时候,通知中介者对象 
 89   this.getMediator().changed(this); 
 90 } 
 91 
 92 function ColleagueB(mediator){ 
 93   ColleagueB.super.constructor.call(this); 
 94 } 
 95 extend(ColleagueB, Colleague); 
 96 ColleagueB.prototype.someOperation= function(){ 
 97   // some code.. 
 98   
 99   // 在需要跟其他同事通信的时候,通知中介者对象 
100   this.getMediator().changed(this); 
101 }; 
102 
103 // 中介者 
104 function Mediator(){ 
105   var colleagueA, colleagueB; 
106 
107   // 设置中介者需要了解并维护的同事A对象 
108   this.setColleagueA = function(colleague){ 
109     colleagueA = colleague; 
110   }; 
111 
112   // 设置中介者需要了解并维护的同事B对象 
113   this.setColleagueB = function(colleague){ 
114     colleagueB = colleague; 
115   }; 
116 
117   this.changed = function(colleague){ 
118     // 某个同事类发生了变化,通常需要与其他同事交互 
119     // 具体协调相应的同事对象来实现协作行为 
120   }; 
121 } 
122 }()); 
123 
124 (function(){ 
125   // 抽象同事类 
126   var Colleague = function(mediator){ 
127     this.mediator = mediator; 
128   }; 
129   Colleague.prototype = { 
130     getMediator: function(){ 
131       return this.mediator; 
132     } 
133   }; 
134 
135   // 光驱类 
136   var CDDriver = function(){ 
137     CDDriver.super.constructor.apply(this, arguments); 
138 
139     this.data = ''; 
140   }; 
141   extend(CDDriver, Colleague); 
142   override(CDDriver.prototype, { 
143     getData: function(){ 
144       return this.data; 
145     }, 
146     readCD: function(){ 
147       this.data = 'CDDriver Data, SoundCard Data'; 
148       // 通知主板,自己的状态发生了变化 
149       this.getMediator().changed(this); 
150     } 
151   }); 
152 
153   // CPU类 
154   var CPU = function(){ 
155     CPU.super.constructor.apply(this, arguments); 
156 
157     this.videoData = ''; 
158     this.soundData = ''; 
159   }; 
160   extend(CPU, Colleague); 
161   override(CPU.prototype, { 
162     // 获取分解出来的视频数据 
163     getVideoData: function(){ 
164       return this.videoData; 
165     }, 
166     // 获取分解出来的声音数据 
167     getSoundData: function(){ 
168       return this.soundData; 
169     }, 
170     executeData: function(data){ 
171       var ss = data.split(','); 
172       this.videoData = ss[0]; 
173       this.soundData = ss[1]; 
174       // 通知主板,CPU的工作完成 
175       this.getMediator().changed(this); 
176     } 
177   }); 
178 
179   // 显卡类 
180   var VideoCard = function(){ 
181     VideoCard.super.constructor.apply(this, arguments); 
182   }; 
183   extend(VideoCard, Colleague); 
184   override(VideoCard.prototype, { 
185     showData: function(data){ 
186       console.log('您正在观看的是:' + data); 
187     } 
188   }); 
189 
190   // 声卡类 
191   var SoundCard = function(){ 
192     SoundCard.super.constructor.apply(this, arguments); 
193   }; 
194   extend(SoundCard, Colleague); 
195   override(SoundCard.prototype, { 
196     soundData: function(data){ 
197       console.log('画外音:' + data); 
198     } 
199   }); 
200 
201   // 中介对象接口 
202   var Mediator = function(){}; 
203   Mediator.prototype = { 
204     changed: function(colleague){} 
205   }; 
206 
207   var MotherBoard = function(){ 
208   }; 
209   extend(MotherBoard, Mediator); 
210   override(MotherBoard.prototype, { 
211     setCdDriver: function(cdDriver){ 
212       this.cdDriver = cdDriver; 
213     }, 
214     setCpu: function(cpu){ 
215       this.cpu = cpu; 
216     }, 
217     setVideoCard: function(videoCard){ 
218       this.videoCard = videoCard; 
219     }, 
220     setSoundCard: function(soundCard){ 
221       this.soundCard = soundCard; 
222     }, 
223 
224     changed: function(colleague){ 
225       switch(colleague) { 
226         case this.cdDriver: 
227           this.opeCDDriverReadData(colleague); 
228           break; 
229         case this.cpu: 
230           this.opeCPU(colleague); 
231           break; 
232         default: 
233           break; 
234       } 
235     }, 
236 
237     opeCDDriverReadData: function(cd){ 
238       this.cpu.executeData(cd.getData()); 
239     }, 
240     opeCPU: function(cpu){ 
241       this.videoCard.showData(cpu.getVideoData()); 
242       this.soundCard.soundData(cpu.getSoundData()); 
243     } 
244   }); 
245 
246   void function run(){ 
247     var mediator = new MotherBoard(); 
248     var cd = new CDDriver(mediator); 
249     var cpu = new CPU(mediator); 
250     var vc = new VideoCard(mediator); 
251     var sc = new SoundCard(mediator); 
252 
253     mediator.setCdDriver(cd); 
254     mediator.setCpu(cpu); 
255     mediator.setVideoCard(vc); 
256     mediator.setSoundCard(sc); 
257 
258     cd.readCD(); 
259   }(); 
260 
261 }()); 
262 
263 /** 
264 * 广义中介者 
265 * 
266 * 在实际开发中,经常会简化中介者模式,比如有如下简化: 
267 * 1.通常会去掉同事对象的父类,这样可以让人意的对象,只要需要相互交互,就可以成为同事。 
268 * 2.通常不定义Mediator接口,把具体的中介者对象实现成为单例。 
269 * 3.同事对象不再持有中介者,而是在需要的时候直接获取中介者对象并调用;中介者也不再持有同事对象,而是在具体处理方法里面去创建,或者获取,或者从参数传入需要的同事对象。 
270 */ 
271 
272 // 部门与人员的交互 
273 (function(){ 
274   // 部门类 
275   var Dep = function(){ 
276     // 描述部门编号 
277     this.depId = ''; 
278     // 描述部门名称 
279     this.depName = ''; 
280   }; 
281   Dep.prototype = { 
282     getDepId: function(){ 
283       return this.depId; 
284     }, 
285     setDepId: function(depId){ 
286       this.depId = depId; 
287     }, 
288     getDepName: function(){ 
289       return this.depName; 
290     }, 
291     setDepName: function(depName){ 
292       this.depName = depName; 
293     }, 
294     // 撤销部门 
295     deleteDep: function(){ 
296       // 要先通过中介者去除掉所有与这个部门相关的部门和人员的关系。 
297       var mediator = DepUserMediatorImpl.getInstance(); 
298       mediator.deleteDep(this.depId); 
299 
300       // 然后才能真正地清除掉这个部门 
301       // 在实际开发中,这些业务功能可能会做到业务层去 
302       // 而且实际开发中对于已经使用的业务数据通常不会被删除 
303       // 而是会被作为历史数据保留 
304       return true; 
305     } 
306   }; 
307 
308   // 人员类 
309   var User = function(){ 
310     // 人员编号 
311     this.userId = ''; 
312     // 人员名称 
313     this.userName = ''; 
314   }; 
315   User.prototype = { 
316     getUserId: function(){ 
317       return this.userId; 
318     }, 
319     setUserId: function(userId){ 
320       this.userId = userId; 
321     }, 
322     getUserName: function(){ 
323       return this.userName; 
324     }, 
325     setUserName: function(userName){ 
326       this.userName = userName; 
327     }, 
328     // 人员离职 
329     dimission: function(){ 
330       var mediator = DepUserMediatorImpl.getInstance(); 
331       mediator.deleteUser(this.userId); 
332 
333       return true; 
334     } 
335   }; 
336 
337   // 描述部门和人员关系的类 
338   var DepUserModel = function(){ 
339     // 用于部门和人员关系的编号,用作主键 
340     this.depUserId = ''; 
341     this.depId = ''; 
342     this.userId = ''; 
343   }; 
344   DepUserModel.prototype = { 
345     setDepUserId: function(depUserId){ 
346       this.depUserId = depUserId; 
347     }, 
348     getDepUserId: function(){ 
349       return this.depUserId; 
350     }, 
351     setDepId: function(depId){ 
352       this.depId = depId; 
353     }, 
354     getDepId: function(){ 
355       return this.depId; 
356     }, 
357     setUserId: function(userId){ 
358       this.userId = userId; 
359     }, 
360     getUserId: function(){ 
361       return this.userId; 
362     } 
363   }; 
364 
365   // 中介者对象 
366   var DepUserMediatorImpl = function(){ 
367     // 记录部门和人员的关系 
368     this.depUserCol = []; 
369     this.initTestData(); 
370   }; 
371   DepUserMediatorImpl.getInstance = function(){ 
372     if(!(DepUserMediatorImpl.instance instanceof DepUserMediatorImpl)) { 
373       DepUserMediatorImpl.instance = new DepUserMediatorImpl(); 
374     } 
375     return DepUserMediatorImpl.instance; 
376   }; 
377   DepUserMediatorImpl.prototype = { 
378     // 初始化测试数据 
379     initTestData: function(){ 
380       var du1 = new DepUserModel(); 
381       du1.setDepUserId('du1'); 
382       du1.setDepId('d1'); 
383       du1.setUserId('u1'); 
384       this.depUserCol.push(du1); 
385 
386       var du2 = new DepUserModel(); 
387       du2.setDepUserId('du2'); 
388       du2.setDepId('d1'); 
389       du2.setUserId('u2'); 
390       this.depUserCol.push(du2); 
391 
392       var du3 = new DepUserModel(); 
393       du3.setDepUserId('du3'); 
394       du3.setDepId('d2'); 
395       du3.setUserId('u3'); 
396       this.depUserCol.push(du3); 
397 
398       var du4 = new DepUserModel(); 
399       du4.setDepUserId('du4'); 
400       du4.setDepId('d2'); 
401       du4.setUserId('u4'); 
402       this.depUserCol.push(du4); 
403 
404       var du5 = new DepUserModel(); 
405       du5.setDepUserId('du5'); 
406       du5.setDepId('d2'); 
407       du5.setUserId('u1'); 
408       this.depUserCol.push(du5); 
409     }, 
410     // 完成因撤销部门的操作所引起的与人员的交互,需要去除相应的关系 
411     deleteDep: function(depId){ 
412       for(var i = 0; i < this.depUserCol.length; i++){ 
413         if(this.depUserCol[i].depId === depId){ 
414           this.depUserCol.splice(i--, 1); 
415         } 
416       } 
417 
418       return true; 
419     }, 
420     // 完成因人员离职引起的与部门的交互 
421     deleteUser: function(userId){ 
422       for(var i = 0; i < this.depUserCol.length; i++){ 
423         if(this.depUserCol[i].userId === userId){ 
424           this.depUserCol.splice(i--, 1); 
425         } 
426       } 
427 
428       return true; 
429     }, 
430     // 显示一个部门想啊的所有人员 
431     showDepUsers: function(dep){ 
432       var du; 
433       for(var i = 0, len = this.depUserCol.length; i < len; i++){ 
434         du = this.depUserCol[i]; 
435         if(du.depId === dep.depId) { 
436           console.log('部门编号=' + dep.depId + '下面拥有的人员,其编号是:' + du.userId); 
437         } 
438       } 
439     }, 
440     // 显示一个人员所属的部门 
441     showUserDeps: function(user){ 
442       var du; 
443       for(var i = 0, len = this.depUserCol.length; i < len; i++){ 
444         du = this.depUserCol[i]; 
445         if(du.userId === user.userId) { 
446           console.log('人员编号=' + user.userId + '属于部门编号是' + du.depId); 
447         } 
448       } 
449     }, 
450     cjageDep: function(){ 
451       // ..省略 
452       return false; 
453     }, 
454     joinDep: function(colDepIds, newDep){ 
455       // ...省略 
456       return false; 
457     } 
458   }; 
459 
460   var mediator = DepUserMediatorImpl.getInstance(); 
461   var dep = new Dep(); 
462   dep.setDepId('d1'); 
463   var dep2 = new Dep(); 
464   dep2.setDepId('d2'); 
465   var user = new User(); 
466   user.setUserId('u1'); 
467 
468   console.log('撤销部门前---------------------'); 
469   mediator.showUserDeps(user); 
470   dep.deleteDep(); 
471   console.log('撤销部门后---------------------'); 
472   mediator.showUserDeps(user); 
473 
474   console.log('-----------人员离职前-----------'); 
475   mediator.showDepUsers(dep2); 
476   user.dimission(); 
477   console.log('----------人员离职后------------'); 
478   mediator.showDepUsers(dep2); 
479 
480 }()); 
481 
482 /** 
483 * 中介者模式的优点: 
484 * 1.松散耦合 
485 * 中介者模式用过把多个同事对象之间的交互封装到中介者对象里面,从而使得同事对象之间松散耦合,基本上可以做到互不依赖。这样一来,同事对象就可以独立变化和复用,从而不再像以前那样“牵一发而动全身”。 
486 * 
487 * 2.集中控制交互 
488 * 多个同事对象的交互,被封装在中介者对象里面集中管理,使得这些交互行为发生变化的时候,只需要修改中介者对象就可以了,当然如果是已经做好的系统,那就扩展中介者对象,而各个同事类不需要做修改。 
489 * 
490 * 3.多对多变成一对多 
491 * 没有使用中介者模式的时候,同事对象之间的关系通常是多对多的,引入中介者对象之后,中介者对象和同事对象的关系通常变成了双向的一对多,这会让对象的关系更让哦难以理解和实现。 
492 * 
493 * 
494 * 中介者模式的缺点: 
495 * 1.过度集中化 
496 * 如果同事对象的交互非常多,而且比较复杂,当这些复杂性全部集中到中介者的时候,会导致中介者对象变得十分复杂,而且难于管理和维护。 
497 * 
498 * 何时选用中介者模式 
499 * 
500 * 1.如果一组对象之间的通信比较复杂,导致相互依赖,结构混乱,可以采用中介者模式,吧这些对象相互的交互管理起来,各个对象都只需要和中介者交互,从而使得各个对象松散耦合,结构也更清晰易懂。 
501 * 
502 * 2.如果一个对象引用很多对象,并直接跟这些对象交互,导致难以复用该对象,可以采用中介者模式,把这个对象跟其他对象的交互封装到中介者对象里面,这个对象只需要和中介者对象交互就可以了。 
503 * 
504 * 相关模式 
505 * 
506 * 中介者模式和外观模式 
507 * 这两个模式有相似的地方,也存在很大的不同。 
508 * 外观模式多用来封装一个子系统内部的多个模块,目的是想子系统外部提供简单易用的接口。也就是说外观模式封装的是子系统外部和子系统内部模块间的交互;而中介者模式是提供多个平等的同事对象之间交互关系的封装,一般是用在内部实现上。 
509 * 另外,外观模式是实现单向的交互,是从子系统外部来调用子系统内部,不会反着来;而中介者模式实现的是内部多个模块间多向的交互。 
510 * 
511 * 中介者模式和观察者模式 
512 * 这两个模式可以组合使用。 
513 * 中介者模式可以组合使用观察者模式,来实现当同事对象发生改变的时候,通知中介者对象,让中介对象去进行与其他相关对象的交互。 
514 */ 
515 
516 // example 
517 /* Title: Mediator 
518 Description: allows loose coupling between classes by being the only class that has detailed knowledge of their methods 
519 */ 
520 
521 (function(){ 
522   function Player(name) { 
523   this.points = 0; 
524   this.name = name; 
525 } 
526 Player.prototype.play = function () { 
527   this.points += 1; 
528   mediator.played(); 
529 }; 
530 var scoreboard = { 
531 
532   // HTML element to be updated 
533   element:document.getElementById('results'), 
534 
535   // update the score display 
536   update:function (score) { 
537     var i, msg = ''; 
538     for (i in score) { 
539       if (score.hasOwnProperty(i)) { 
540         msg += '<p><strong>' + i + '<\/strong>: '; 
541         msg += score[i]; 
542         msg += '<\/p>'; 
543       } 
544     } 
545     this.element.innerHTML = msg; 
546   } 
547 }; 
548 
549 var mediator = { 
550 
551   // all the player 
552   players:{}, 
553 
554   // initialization 
555   setup:function () { 
556     var players = this.players; 
557     players.home = new Player('Home'); 
558     players.guest = new Player('Guest'); 
559   }, 
560 
561   // someone plays, update the score 
562   played:function () { 
563     var players = this.players, 
564       score = { 
565         Home:players.home.points, 
566         Guest:players.guest.points 
567       }; 
568 
569     scoreboard.update(score); 
570   }, 
571 
572   // handle user interactions 
573   keypress:function (e) { 
574     e = e || window.event; // IE 
575     if (e.which === 49) { // key "1" 
576       mediator.players.home.play(); 
577       return; 
578     } 
579     if (e.which === 48) { // key "0" 
580       mediator.players.guest.play(); 
581       return; 
582     } 
583   } 
584 }; 
585 
586 // go! 
587 mediator.setup(); 
588 window.onkeypress = mediator.keypress; 
589 
590 // game over in 30 seconds 
591 setTimeout(function () { 
592   window.onkeypress = null; 
593   console.log('Game over!'); 
594 }, 30000); 
595 }()); 
596 
597 
598 
599 // http://www.dofactory.com/javascript-mediator-pattern.aspx 
600 
601 (function(){ 
602   var Participant = function(name) { 
603   this.name = name; 
604   this.chatroom = null; 
605 }; 
606 
607 Participant.prototype = { 
608   send: function(message, to) { 
609     this.chatroom.send(message, this, to); 
610   }, 
611   receive: function(message, from) { 
612     log.add(from.name + " to " + this.name + ": " + message); 
613   } 
614 }; 
615 
616 var Chatroom = function() { 
617   var participants = {}; 
618   return { 
619     register: function(participant) { 
620       participants[participant.name] = participant; 
621       participant.chatroom = this; 
622     }, 
623     send: function(message, from, to) { 
624       if (to) {           // single message 
625         to.receive(message, from);   
626       } else {            // broadcast message 
627         for (key in participants) {  
628           if (participants[key] !== from) { 
629             participants[key].receive(message, from); 
630           } 
631         } 
632       } 
633     } 
634   }; 
635 }; 
636 
637 // log helper 
638 var log = (function() { 
639   var log = ""; 
640   return { 
641     add: function(msg) { log += msg + "\n"; }, 
642     show: function() { alert(log); log = ""; } 
643   } 
644 })(); 
645 
646 
647 function run() { 
648 
649   var yoko = new Participant("Yoko"); 
650   var john = new Participant("John"); 
651   var paul = new Participant("Paul"); 
652   var ringo = new Participant("Ringo"); 
653 
654   var chatroom = new Chatroom(); 
655   chatroom.register(yoko); 
656   chatroom.register(john); 
657   chatroom.register(paul); 
658   chatroom.register(ringo); 
659 
660   yoko.send("All you need is love."); 
661   yoko.send("I love you John."); 
662   john.send("Hey, no need to broadcast", yoko); 
663   paul.send("Ha, I heard that!"); 
664   ringo.send("Paul, what do you think?", paul); 
665 
666   log.show(); 
667 } 
668 }()); 
669 
670 </script> 
671 </body> 
672 </html>

本文参考链接:https://www.cnblogs.com/webFrontDev/p/3553400.html