Skip to main content
 首页 » 数据库

Mycat1.6使用show @@help 语法

2022年08月03日99soundcode

永久链接: http://gaojingsong.iteye.com/blog/2338160

预览文章: Mycat1.6使用show @@help 语法 


一、使用场景

show @@help 是一个方便进行管理的命令,所使用的端口是9906,可以根据这个端口来做一个监控系统,监控mycat,已经有mycat-web这个系统来监控了,管理端口目前不支持SQL查询语句,支持以下监控语法命令,而8806是业务系统用来接收SQL语句然后路由的系统,还没有试过有哪些SQL语句目前支持不了。

 

二、语法结构

mysql> show @@help;

+------------------------------------------+--------------------------------------------+

| STATEMENT                                | DESCRIPTION                                |

+------------------------------------------+--------------------------------------------+

| show @@time.current                      | Report current timestamp                   |

| show @@time.startup                      | Report startup timestamp                   |

| show @@version                           | Report Mycat Server version                |

| show @@server                            | Report server status                       |

| show @@threadpool                        | Report threadPool status                   |

| show @@database                          | Report databases                           |

| show @@datanode                          | Report dataNodes                           |

| show @@datanode where schema = ?         | Report dataNodes                           |

| show @@datasource                        | Report dataSources                         |

| show @@datasource where dataNode = ?     | Report dataSources                         |

| show @@datasource.synstatus              | Report datasource data synchronous         |

| show @@datasource.syndetail where name=? | Report datasource data synchronous detail  |

| show @@datasource.cluster                | Report datasource galary cluster variables |

| show @@processor                         | Report processor status                    |

| show @@command                           | Report commands status                     |

| show @@connection                        | Report connection status                   |

| show @@cache                             | Report system cache usage                  |

| show @@backend                           | Report backend connection status           |

| show @@session                           | Report front session details               |

| show @@connection.sql                    | Report connection sql                      |

| show @@sql.execute                       | Report execute status                      |

| show @@sql.detail where id = ?           | Report execute detail status               |

| show @@sql                               | Report SQL list                            |

| show @@sql.high                          | Report Hight Frequency SQL                 |

| show @@sql.slow                          | Report slow SQL                            |

| show @@sql.resultset                     | Report BIG RESULTSET SQL                   |

| show @@sql.sum                           | Report  User RW Stat                       |

| show @@sql.sum.user                      | Report  User RW Stat                       |

| show @@sql.sum.table                     | Report  Table RW Stat                      |

| show @@parser                            | Report parser status                       |

| show @@router                            | Report router status                       |

| show @@heartbeat                         | Report heartbeat status                    |

| show @@heartbeat.detail where name=?     | Report heartbeat current detail            |

| show @@slow where schema = ?             | Report schema slow sql                     |

| show @@slow where datanode = ?           | Report datanode slow sql                   |

| show @@sysparam                          | Report system param                        |

| show @@syslog limit=?                    | Report system mycat.log                    |

| show @@white                             | show mycat white host                      |

| show @@white.set=?,?                     | set mycat white host,[ip,user]             |

| show @@directmemory=1 or 2               | show mycat direct memory usage             |

| switch @@datasource name:index           | Switch dataSource                          |

| kill @@connection id1,id2,...            | Kill the specified connections             |

| stop @@heartbeat name:time               | Pause dataNode heartbeat                   |

| reload @@config                          | Reload basic config from file              |

| reload @@config_all                      | Reload all config from file                |

| reload @@route                           | Reload route config from file              |

| reload @@user                            | Reload user config from file               |

| reload @@sqlslow=                        | Set Slow SQL Time(ms)                      |

| reload @@user_stat                       | Reset show @@sql  @@sql.sum @@sql.slow     |

| rollback @@config                        | Rollback all config from memory            |

| rollback @@route                         | Rollback route config from memory          |

| rollback @@user                          | Rollback user config from memory           |

| reload @@sqlstat=open                    | Open real-time sql stat analyzer           |

| reload @@sqlstat=close                   | Close real-time sql stat analyzer          |

| offline                                  | Change MyCat status to OFF                 |

| online                                   | Change MyCat status to ON                  |

| clear @@slow where schema = ?            | Clear slow sql by schema                   |

| clear @@slow where datanode = ?          | Clear slow sql by datanode                 |

+------------------------------------------+--------------------------------------------+

三、操作案例 

  

 

  

四、实验脚本

mycat_show__help.rar 

 


本文参考链接:https://blog.csdn.net/gaojingsong/article/details/53244246