Skip to main content
 首页 » 编程设计

java算法之单链表应用(3)循环链表解决约瑟夫问题

2022年07月18日120yxwkf
//循环列表场景:传说有这样一个故事,在罗马人占领乔塔帕特后,39 个犹太人与约瑟夫及他的朋友躲到一个洞中,39个犹太人决 
  //定宁愿死也不要被敌人抓到,于是决定了一个自杀方式,41个人排成一个圆圈,第一个人从1开始报数,依次往 
  //后,如果有人报数到3,那么这个人就必须自杀,然后再由他的下一个人重新从1开始报数,直到所有人都自杀身亡 
  //为止。然而约瑟夫和他的朋友并不想遵从。于是,约瑟夫要他的朋友先假装遵从,他将朋友与自己安排在第16个与 
  //第31个位置,从而逃过了这场死亡游戏 。 
  //以下代码打印这41个人依次被杀的下标。 
  public static void main(String[] args) { 
    //构造循环列表 
    Node first = new Node(0,null); 
    Node pre = first; 
    for(int i = 1; i < 41;i++){ 
      Node middle = new Node(i,null); 
      pre.next = middle; 
      pre = middle; 
    } 
    pre.next = first; 
 
    Node report = first; //初始化第一个人报数 
    Integer count = 1; //报1 
    Node preReport = null; //上一个人为null 
    while (!report.equals(report.next)){ 
      preReport = report; // 上一个报数的人 
      report = report.next; //当前报数的人 
      count++; //继续报数 
      if(count == 3){ //当前人报到3,剔除此人 
        System.out.print(report.t + " "); 
        preReport.next = report.next; 
        count = 0; 
      } 
    } 
    System.out.println("最后活着的人:" + report.t); 
  } 
 
  private static class Node<T>{ 
    private T t; 
    private Node next; 
 
    public Node(T t, Node next) { 
      this.t = t; 
      this.next = next; 
    } 
  }

本文参考链接:https://www.cnblogs.com/maohuidong/p/14216304.html
阅读延展