Skip to main content
 首页 » 编程设计

R语言实现熵权法计算权重

2022年07月19日134mq0036

按照信息论基本原理的解释,信息是系统有序程度的一个度量,熵是系统无序程度的一个度量;根据信息熵的定义,对于某项指标,可以用熵值来判断某个指标的离散程度,其信息熵值越小,指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响(即权重)就越大,如果某项指标的值全部相等,则该指标在综合评价中不起作用。因此,可利用信息熵这个工具,计算出各个指标的权重,为多指标综合评价提供依据。

熵权法

物理学上指热能除以温度所得的商,标志热量转化为功的程度。
◎ 科学技术上泛指某些物质系统状态的一种量(liàng)度,某些物质系统状态可能出现的程度。亦被社会科学用以借喻人类社会某些状态的程度。
◎ 在信息论中,熵表示的是不确定性的量度。

熵权法是一种客观赋权方法。它十分复杂,计算步骤如下:
a.构建各评价指标的判断矩阵:
b.将判断矩阵进行归一化处理, 得到归一化判断矩阵:
c.根据熵的定义,根据评价指标计算评价指标的信息熵。
d.计算系统的权重值。

详细原理可以参考知乎链接:如何用熵权法计算权重?

示例数据

演示数据量不大,读者可以直接复制为csv文件。

# dept,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9 
# A,100,90,100,84,90,100,100,100,100 
# B,100,100,78.6,100,90,100,100,100,100 
# C,75,100,85.7,100,90,100,100,100,100 
# D,100,100,78.6,100,90,100,94.4,100,100 
# E,100,90,100,100,100,90,100,100,80 
# F,100,100,100,100,90,100,100,85.7,100 
# G,100,100,78.6,100,90,100,55.6,100,100 
# H,87.5,100,85.7,100,100,100,100,100,100 
# I,100,100,92.9,100,80,100,100,100,100 
# J,100,90,100,100,100,100,100,100,100 
# K,100,100,92.9,100,90,100,100,100,100 
 
# 需要加载包 
library(tibble) 
library(dplyr) 
 

函数准备

这里先定义需要的函数,方便后面在dplyr中使用。

 
## 归一化,也可以使用内置函数scale 
min_max_norm <- function(x) { 
 (x - min(x)) / (max(x) - min(x)) 
} 
 
## 计算P值 
p_value <- function(x){ 
 x / sum(x) 
} 
 
## 计算熵值 
entropy <- function(x){ 
 n <- length(x) 
 (-1 / log2(n)) * (sum( x * ifelse(log2(x)==-Inf, 0, log2(x)) )) 
  
} 
 
## 计算权重 
weight <- function(x){ 
 (1-x) / (length(x)-sum(x)) 
} 
 
## 计算得分 
fscore <- function(x, y){ 
 sum(x*y) 
} 

R 实现熵权法

## 加载数据 
dt <- read.csv("data-dp.csv") 
tb.dt <- as_tibble(dt) 
 
# A tibble: 11 x 10 
#  dept   x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9 
#  <chr> <dbl> <int> <dbl> <int> <int> <int> <dbl> <dbl> <int> 
# 1 A   100   90 100   84  90  100 100  100   100 
# 2 B   100   100 78.6  100  90  100 100  100   100 
# 3 C   75   100 85.7  100  90  100 100  100   100 
# 4 D   100   100 78.6  100  90  100 94.4 100   100 
# 5 E   100   90 100   100  100  90 100  100   80 
# 6 F   100   100 100   100  90  100 100  85.7  100 
# 7 G   100   100 78.6  100  90  100 55.6 100   100 
# 8 H   87.5  100 85.7  100  100  100 100  100   100 
# 9 I   100   100 92.9  100  80  100 100  100   100 
# 10 J   100   90 100   100  100  100 100  100   100 
# 11 K   100   100 92.9  100  90  100 100  100   100 
 
## 计算信息熵 
 
#  mutate_all 不建议使用了 
# tb.dt <- tb.dt %>% select(2:10) %>% 
# mutate_all(.funs = min_max_norm) %>% 
# mutate_all(.funs = p_value) %>% 
# summarise_all(.funs = entropy) 
 
tb.dt <- tb.dt %>% mutate(across(c(2:10), min_max_norm)) %>% 
   mutate(across(c(2:10), p_value)) %>% 
   summarise(across(c(2:10), entropy))  
tb.dt 
 
# A tibble: 1 x 9 
#   x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9 
#  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> 
# 1 0.954 0.867 0.836 0.960 0.936 0.960 0.960 0.960 0.960 
 
## 计算权重 
w_dat <- tb.dt %>% weight 
w_dat 
 
#      x1    x2    x3     x4    x5     x6     x7     x8     x9 
# 1 0.07578559 0.2191587 0.2713738 0.06559212 0.1051977 0.06559212 0.06611572 0.06559212 0.06559212 
 
## 计算得分 
dt %>% group_by(1:n()) %>% 
 mutate(score = fscore(c_across(2:10), w_dat)) %>% 
 arrange(-score) %>% 
 ungroup() %>% 
 select("dept", "score") 
 
# A tibble: 11 x 2 
#  dept score 
#  <chr> <dbl> 
# 1 F   98.0 
# 2 J   97.8 
# 3 K   97.0 
# 4 I   96.0 
# 5 E   95.8 
# 6 A   95.7 
# 7 H   95.2 
# 8 C   93.2 
# 9 B   93.1 
# 10 D   92.8 
# 11 G   90.2 
 

本文参考链接:https://blog.csdn.net/neweastsun/article/details/121632701
阅读延展