Skip to main content
 首页 » 编程设计

JS实现数据结构:串-定长顺序存储表示以及kmp算法实现

2022年07月16日134xxx_UU

串(string)(或字符串)是由零个或多个字符组成的有限序列。串中字符的数目称为串的长度。零个字符的串称为空串(null string),它的长度为零。

串中任意个连续的字符组成的子序列称为该串的子串。包含子串的串相应地称为主串。通常称字符在序列中的序号为该字符在串中的位置。子串在主串中的位置则以子串的第一个字符在主串中的位置来表示。

只有当两个串的长度相等,并且各个对应位置的字符都相等时才相等。

串有3种机内表示方法:
* 1.定长顺序存储表示
* 2.堆分配存储表示
* 3.串的块链存储表示

定长顺序存储表示:

类似于线性表的顺序存储结构,用一组地址连续的存储单元存储串值得字符序列。在串的定长顺序存储结构中,按照预定义的大小,为每个定义的串变量分配一个固定长度的存储区,则可用定长数组来描述。

以下标为0的数组分量存放串的实际长度:

结构图:

实现:

 1 function SString() { 
 2     this.MAXSTRLEN = 10; 
 3   } 
 4 
 5   exports.SString = SString; 
 6   SString.prototype = { 
 7     constructor: SString, 
 8     // 返回由s1和s2连接而成的新串 
 9     concat: function (s2) { 
 10       var t = new SString(); 
 11       // 未截断 
 12       if (this[0] + s2[0] <= this.MAXSTRLEN) { 
 13         copyStr2T(this); 
 14         copyStr2T(s2, this[0]); 
 15         t[0] = this[0] + s2[0]; 
 16 
 17         // 截断 
 18       } else if (this[0] < this.MAXSTRLEN) { 
 19         copyStr2T(this); 
 20         copyStr2T(s2, this[0], this.MAXSTRLEN - this[0]); 
 21         t[0] = this.MAXSTRLEN; 
 22 
 23         // 截断(仅取s1) 
 24       } else { 
 25         copyStr2T(this, 0, this.MAXSTRLEN); 
 26         t[0] = this[0] = this.MAXSTRLEN; 
 27       } 
 28 
 29       return t; 
 30 
 31       function copyStr2T(str, start, end) { 
 32         start = start || 0; 
 33         for (var i = 1, len = end || str[0]; i <= len; i++) { 
 34           t[start + i] = str[i]; 
 35         } 
 36       } 
 37     }, 
 38     substring: function (position, len) { 
 39       position = ~~position || 0; 
 40       len = ~~len || this[0]; 
 41       if (position < 0 || position > this[0] - 1 || len < 0 || len > this[0] - position) 
 42         throw new Error('unexpected parameter'); 
 43 
 44       var sub = new SString(); 
 45       for (var i = 1; i <= len; i++) { 
 46         sub[i] = this[position + i - 1]; 
 47       } 
 48       sub[0] = len; 
 49 
 50       return sub; 
 51     }, 
 52     toString: function () { 
 53       var str = ''; 
 54       for (var i = 1; this[i]; i++) { 
 55         str += this[i]; 
 56       } 
 57       return str; 
 58     }, 
 59     // 返回子串sstring在主串中的第position个字符之后的位置 
 60     index: function (sstring, position) { 
 61       var i = position || 0; 
 62       var j = 1; 
 63 
 64       while (i <= this[0] && j <= sstring[0]) { 
 65         if (this[i] === sstring[j]) { 
 66           i++; 
 67           j++; 
 68         } else { 
 69           i = i - j + 2; 
 70           j = 1; 
 71         } 
 72       } 
 73 
 74       return j > sstring[0] ? i - sstring[0] : -1; 
 75     }, 
 76     kmpIndex: function (sstring, position) { 
 77       var i = position || 0; 
 78       var j = 1; 
 79       var next = getNext(sstring); 
 80 
 81       while (i <= this[0] && j <= sstring[0]) { 
 82         if (j === 0 || this[i] === sstring[j]) { 
 83           ++i; 
 84           ++j; 
 85         } else { 
 86           j = next[j]; 
 87         } 
 88       } 
 89 
 90       return j > sstring[0] ? i - sstring[0] : -1; 
 91     } 
 92   }; 
 93 
 94   function getNext(sstring) { 
 95     var i = 1; 
 96     var next = {1: 0}; 
 97     var j = 0; 
 98 
 99     while (i < sstring[0]) { 
100       if (j === 0 || sstring[i] === sstring[j]) { 
101         if(sstring[++i] !== sstring[++j]){ 
102           next[i] = j; 
103         } else { 
104           next[i] = next[j]; 
105         } 
106 //        next[++i] = ++j; 
107       } else { 
108         j = next[j]; 
109       } 
110     } 
111 
112     return next; 
113   } 
114 
115   var a = new SString(); 
116   var b = new SString(); 
117   for (var i = 0; i < 4; i++) { 
118     a[i + 1] = i + ''; 
119     b[i + 1] = i + ''; 
120   } 
121   a[0] = b[0] = 4; 
122   var t = a.concat(b); 
123   console.log(t + '');    // 01230123 
124 
125   var d = new SString(); 
126   var str = 'acabaabaabcacaabc'; 
127   for(i = 0; i < str.length; i++){ 
128     d[i + 1] = str[i]; 
129   } 
130   d[0] = str.length; 
131 
132   var c = new SString(); 
133   str = 'abaabc'; 
134   for(i = 0; i < str.length; i++){ 
135     c[i + 1] = str[i]; 
136   } 
137   c[0] = str.length; 
138 
139   console.log(d.index(c)); 
140   console.log(d.kmpIndex(c));

单元测试代码:

 1 describe('SString tests', function(){ 
 2  var a = new SString(); 
 3  var b = new SString(); 
 4 
 5  it('should concat without break strings', function(){ 
 6   for(var i = 0; i < 4; i++){ 
 7    a[i + 1] = i + ''; 
 8    b[i + 1] = i + ''; 
 9   } 
10   a[0] = b[0] = 4; 
11 
12   var t = a.concat(b); 
13   console.log(a); 
14   console.log(b); 
15   expect(t[0]).toBe(8); 
16   expect(t + '').toBe('01230123'); 
17  }); 
18 
19  it('should break strings of b', function(){ 
20   for(var i = 0; i < 7; i++){ 
21    b[i + 1] = i + ''; 
22   } 
23   b[0] = 7; 
24 
25   var t = a.concat(b); 
26   console.log(a); 
27   console.log(b); 
28   expect(t[0]).toBe(10); 
29   expect(t + '').toBe('0123012345'); 
30  }); 
31 
32  it('should break strings of a', function(){ 
33   for(var i = 4; i < 10; i++){ 
34    a[i + 1] = i + ''; 
35   } 
36   a[0] = 10; 
37 
38   var t = a.concat(b); 
39   console.log(a); 
40   console.log(b); 
41   expect(t[0]).toBe(10); 
42   expect(t + '').toBe('0123456789'); 
43  }); 
44 
45  it('should get substring', function(){ 
46   console.log(a); 
47   var t = a.substring(1, 10); 
48   expect(t + '').toBe('0123456789'); 
49 
50   t = a.substring(3, 5); 
51   expect(t + '').toBe('23456'); 
52  }); 
53 });

在顺序存储结构中,实现串操作的原操作为“字符串序列的复制”,操作时间复杂度基于复制的字符串序列的长度。
另一操作特点是,如果在操作中出现串值序列的长度超过MAXSTRLEN时,约定用截尾法处理,这种情况不仅在求连接串时可能发生,在串的其他操作中,如插入,置换等也可能发生,克服这个弊病唯有不限定串长的最大长度,即动态分配串值的存储空间。


本文参考链接:https://www.cnblogs.com/webFrontDev/p/3689142.html
阅读延展