Skip to main content
 首页 » 编程设计

JS实现数据结构:串的块链存储表示

2022年07月16日146zhengyun_ustc

和线性表的链式存储结构相类似,也可采用链式方式存储串值。由于串结构的特殊性--结构中的每个数据元素是一个字符,则用链表存储串值时,存在一个“结点大小”的问题,即每个结点可以存放一个字符,也可以存放多个字符。

下面是结点大小为4(即每个结点存放4个字符)的链表:

head --> (a) --> (b) --> (c) --> ... --> (i)

当结点大小大于1时,由于串长不一定是结点大小的整倍数,则链表中的最后一个结点不一定全被串值占满,此时通常补上“#”或其它非串值字符。

为了便于进行串的操作,当以链表存储串值时,除头指针外还可附设一个尾指针指示链表中的最后一个结点,并给出当前串的长度,称如此定义的串存储结构为块链结构。

由于一般情况下,对串进行操作时,只需要从头向尾顺序扫描即可,则对串值不必建立双向链表。设尾指针的目的是为了便于进行连接操作,但应注意连接时需处理第一个串尾的无效字符。

在链式存储方式中,结点大小的选择和顺序存储方式的格式选择一样都很重要,它直接影响到串处理的效率。如果串很长,这要求我们考虑串值的存储密度:

存储密度 = 串值所占的存储位 / 实际分配的存储位

串值的链式存储结构对某些串操作,如连接操作等有一定方便之处,但总的来说不如另外两种存储结构灵活,它占用存储量大且操作复杂。

结构图:

实现代码:

 1 function Chunk(chunkSize) { 
 2     this.chunkSize = chunkSize || 4; 
 3     this.ch = []; 
 4     for (var i = 0; i < this.chunkSize; i++) { 
 5       this.ch[i] = '#'; 
 6     } 
 7     // type: Chunk 
 8     this.next = null; 
 9   } 
 10 
 11   exports.LString = LString; 
 12   function LString(chunkSize) { 
 13     // type Chunk 
 14     this.head = null; 
 15     // type: chunk 
 16     this.tail = null; 
 17     // 串的当前长度 
 18     this.length = 0; 
 19     this.chunkSize = chunkSize || 4; 
 20   } 
 21 
 22   LString.prototype = { 
 23     // 将字符串转换成LString类型 
 24     strAssign: function (chars) { 
 25       this.head = this.tail = new Chunk(this.chunkSize); 
 26       this.length = chars.length; 
 27 
 28       var current = this.head; 
 29       for (var i = 0, len = chars.length; i < len; i++) { 
 30         current.ch[i % this.chunkSize] = chars[i]; 
 31         if (i + 1 < len && (i + 1) % this.chunkSize === 0) { 
 32           current.next = new Chunk(); 
 33           current = current.next; 
 34         } 
 35       } 
 36 
 37       this.tail = current; 
 38     }, 
 39     // 字符串对比 
 40     // TODO 是否去掉chunkSize的对比 
 41     strCompare: function (tLString) { 
 42       var current = this.head; 
 43       var curT = tLString.head; 
 44 
 45       if (this.length !== tLString.length) return false; 
 46 
 47       while (current) { 
 48         for (var i = 0; i < this.chunkSize; i++) { 
 49           if (current.ch[i] !== curT.ch[i]) return false; 
 50         } 
 51 
 52         current = current.next; 
 53         curT = curT.next; 
 54       } 
 55 
 56       return true; 
 57     }, 
 58     clearString: function () { 
 59       this.head = this.tail = null; 
 60       this.length = 0; 
 61     }, 
 62     concat: function (tLSting) { 
 63       if (!tLSting.length) return; 
 64 
 65       var ret = new LString(this.chunkSize); 
 66 
 67       if (this.head === null) { 
 68         copyString(ret, tLSting); 
 69       } else { 
 70         ret.head = ret.tail = new Chunk(this.chunkSize); 
 71         copyString(ret, this); 
 72 
 73         var index = ret.tail.ch.indexOf('#'); 
 74         if (index === -1) { 
 75           copyString(ret, tLSting); 
 76         } else { 
 77           copyString(ret, tLSting, ret.tail, tLSting.head, index); 
 78         } 
 79       } 
 80 
 81       return ret; 
 82     }, 
 83     substring: function (pos, len) { 
 84       pos = ~~pos || 0; 
 85       len = ~~len || this.length; 
 86       if (pos < 0 || pos > this.length - 1 || len < 0 || len > this.length - pos) 
 87         throw new Error('unexpected parameter'); 
 88 
 89       var sub = new LString(this.chunkSize); 
 90       var current = findPosChunk(this, pos); 
 91       var curS = sub.head = new Chunk(this.chunkSize); 
 92       var i = 0; 
 93       sub.length = len; 
 94 
 95       outerloop: while (current) { 
 96         for (var j = 0, size = this.chunkSize; j < size; j++) { 
 97           if (i === len) { 
 98             break outerloop; 
 99           } else { 
100             curS.ch[j] = current.ch[(i + pos) % this.chunkSize]; 
101             i++; 
102             if ((i + pos) % this.chunkSize === 0) { 
103               current = current.next; 
104             } 
105             if (i % this.chunkSize === 0 && (current.ch[i] || current.next)) { 
106               curS.next = new Chunk(this.chunkSize); 
107               curS = curS.next; 
108             } 
109           } 
110         } 
111       } 
112 
113       return sub; 
114     }, 
115     toString: function () { 
116       var current = this.head; 
117 
118       if (current === null) return ''; 
119 
120       var str = ''; 
121       while (current) { 
122         for (var i = 0, len = this.chunkSize; i < len; i++) { 
123           var ch = current.ch[i]; 
124           if (ch === '#') { 
125             return str; 
126           } else { 
127             str += current.ch[i]; 
128           } 
129         } 
130         current = current.next; 
131       } 
132 
133       return str; 
134     } 
135   }; 
136 
137   function findPosChunk(lString, pos) { 
138     var current = lString.head; 
139     while (current) { 
140       for (var i = 0, len = lString.chunkSize; i < len; i++) { 
141         if (pos-- === 0) return current; 
142       } 
143       current = current.next; 
144     } 
145   } 
146 
147   function copyString(destination, target, curD, currT, offset) { 
148     offset = offset || 0; 
149     currT = currT || target.head; 
150     curD = curD || destination.head; 
151     var k = 0; 
152 
153     while (currT) { 
154       for (var i = 0, len = target.chunkSize; i < len; i++, k++) { 
155         var j = k % curD.chunkSize + offset; 
156         curD.ch[j % curD.chunkSize] = currT.ch[i]; 
157 
158         if ((j + 1) % curD.chunkSize === 0 && (currT.ch[i + 1] || currT.next)) { 
159           curD.next = new Chunk(destination.chunkSize); 
160           curD = curD.next; 
161         } 
162       } 
163 
164       currT = currT.next; 
165     } 
166 
167     destination.tail = curD; 
168     destination.length += target.length; 
169   } 
170 
171   var a = new LString(); 
172   var b = new LString(); 
173   var c = new LString(); 
174 
175   a.strAssign('abcdefg'); 
176   console.log(a + ''); 
177   b.strAssign('hijklmno'); 
178   console.log(b + ''); 
179   c.strAssign('abcdefg'); 
180   console.log(a.strCompare(b)); 
181   console.log(a.strCompare(c)); 
182   var t = a.concat(b); 
183   console.log(t + ''); 
184   t = t.substring(2, 5); 
185   console.log(t + '');

单元测试代码:

 1 describe('LString tests', function(){ 
 2   var a = new LString(5); 
 3   var b = new LString(4); 
 4   var c = new LString(5); 
 5   var t; 
 6 
 7   it('should assign string', function(){ 
 8     a.strAssign('abcdefg'); 
 9     expect(a + '').toBe('abcdefg'); 
10 
11     b.strAssign('hijklmno'); 
12     expect(b + '').toBe('hijklmno'); 
13 
14     c.strAssign('abcdefg'); 
15     expect(c + '').toBe('abcdefg'); 
16   }); 
17 
18   it('should compare', function(){ 
19     expect(a.strCompare(b)).toBe(false); 
20     expect(a.strCompare(c)).toBe(true); 
21   }); 
22 
23   it('should concat', function(){ 
24     t = a.concat(b); 
25     expect(t + '').toBe('abcdefghijklmno'); 
26   }); 
27 
28   it('should substring', function(){ 
29     t = t.substring(2, 5); 
30     expect(t + '').toBe('cdefg'); 
31   }); 
32 });

本文参考链接:https://www.cnblogs.com/webFrontDev/p/3695163.html
阅读延展