Skip to main content
 首页 » 编程设计

JS实现数据结构:广义表

2022年07月16日129zhoujg

 广义表是线性表的推广。广泛用于人工智能的表处理语言Lisp,把广义表作为基本的数据结构。

广义表一般记作:

     LS = (a1, a2, ..., an)

LS是广义表的名称,n是它的长度,ai可以是单个元素,也可以是广义表,分别称为广义表LS的原子子表。习惯上,用大写字母表示广义表的名称,小写字母表示原子。当广义表LS非空时,称第一个元素a1为LS的表头,称其余元素组成的表(a2, a3, ..., an)是LS的表尾

下面列举一些广义表的例子:

1.A = () ---- A是一个空表,它的长度为0。

2.B = (e) ---- 列表B只有一个原子e,B的长度为1。

3.C = (a, (b, c, d)) ---- 列表C的长度为2,两个元素分别为原子a和子表(b, c, d)。

4.D = (A, B, C) ---- 列表D的长度为3,3个元素都是列表。显示,将子表的值代入后,则有D = ((), (e), (a, (b, c, d)))。

5.E = (a, E) ---- 这是一个递归的表,它的长度为2.E相当于一个无限的列表E = (a, (a, (a, ...)))。

下图为列表的图形表示:

从定义和例子可推出三个结论:

1)列表的元素可以是子表,而子表的元素还可以是子表。由此,列表是一个多层次的结构,可以用图形象地表示。

2)列表可为其它列表所共享。列表A,B和C为D的子表,则在D中可以不必列出子表的值。

3)列表可以是一个递归的表,即列表也可以是其本身的一个子表。例如列表E。

然后我们根据结论可知:

任何一个非空列表其表头可能是原子,也可能是列表,而其表尾必定为列表。

由于广义表中的数据元素可以具有不同的结构(或是原子,或是列表),因此难以用顺序存储结构表示,通常采用链式存储结构,每个数据元素可用一个结点表示。

下面是两种稍微不同的存储结构表示:

 1 var ATOM = 0; 
 2 var LIST = 1; 
 3 
 4 // 广义表的头尾链表存储表示 
 5 function GLNode() { 
 6   // 公共部分,用于区分原子结点和表结点 
 7   this.tag = undefined; 
 8 
 9   // atom是原子结点的值域 
10   this.atom = null; 
11   // ptr是表结点的指针域 
12   this.ptr = { 
13     // ptr.hp和ptr.tp分别指向表头和表尾 
14     hp: null, 
15     tp: null 
16   }; 
17 } 
18 
19 // 广义表的扩展线性链表存储表示 
20 function GLNode2() { 
21   // 公共部分,用于区分原子结点和表结点 
22   this.tag = undefined; 
23 
24   // 原子结点的值域 
25   this.atom = null; 
26   // 表结点的表头指针 
27   this.hp = null; 
28 
29   // 相当于线性链表的next,指向下一个元素结点 
30   this.tp = null; 
31 }

下列分别为两个存储结构的示例图:

1.GLNode

2.GLNode2

两种存储结构没有大的区别,可根据自己的习惯选择。

广义表的递归算法

我们知道递归定义的归纳项是用来描述如何实现从当前状态到终结状态的转化。

由于递归函数的设计用的是归纳思维的方法,则在设计递归函数时,应注意:
(1)首先应书写函数的首部和规格说明,严格定义函数的功能和接口(递归调用的界面),对求精函数中所得的和原问题性质相同的字问题,只要接口一致,便可进行递归调用。
(2)对函数中的每一个递归调用都看成只是一个简单的操作,只要接口一致,必能实现规格说明中定义的功能,切忌想得太深太远。

求广义表的深度

广义表的深度定义为广义表中括弧的重数,是广义表的一种量度。
设非空广义表为:
    LS = (a1, a2, ..., an)

其中ai(i = 1, 2, ..., n)或为原子或为LS的子表,则求LS的深度可分解为n个子问题,每个子问题为求ai的深度,若ai是原子,则由定义其深度为零,若ai是广义表,则递归处理,而LS的深度为各ai(i = 1, 2, ..., n)的深度最大值加1.空表也是广义表,且深度为1.

广义表的深度DEPTH(LS)的递归定义为:
    基本项: DEPTH(LS) = 1 当LS为空表时
                 DEPTH(LS) = 0 当LS为原子时
    归纳项: DEPTH(LS) = 1 + MAX{DEPTH(ai)} 1 <= i <= n

下面为采用头尾链表存储结构,求广义表的深度的代码:

 1 // 采用头尾链表存储结构,求广义表的深度 
 2 GLNode.prototype.depth = function () { 
 3   return getDepth(this); 
 4 }; 
 5 
 6 function getDepth(gList) { 
 7   if (!gList) return 1; 
 8   else if (gList.tag === ATOM) return 0; 
 9 
10   var m = getDepth(gList.ptr.hp) + 1; 
11   var n = getDepth(gList.ptr.tp); 
12 
13   return m > n ? m : n; 
14 }

然后下面是广义表基本操作的代码(都是涉及到递归算法设计):

 1 // 复制广义表 
 2 GLNode.prototype.copyList = function (gList) { 
 3   gList.tag = this.tag; 
 4 
 5   if (this.tag === ATOM) { 
 6     gList.atom = this.atom; 
 7   } else { 
 8     if (this.ptr.hp) { 
 9       gList.ptr.hp = new GLNode(); 
 10       this.copyList.call(this.ptr.hp, gList.ptr.hp); 
 11     } 
 12     if (this.ptr.tp) { 
 13       gList.ptr.tp = new GLNode(); 
 14       this.copyList.call(this.ptr.tp, gList.ptr.tp); 
 15     } 
 16   } 
 17 }; 
 18 
 19 function isWord(str){ 
 20   return /^[\w-]+$/.test(str); 
 21 } 
 22 
 23 // 采用头尾链表存储结构,由广义表的书写形式串创建广义表 
 24 GLNode.prototype.createGList = function (string) { 
 25   string = string.trim(); 
 26 
 27   // 创建单原子广义表 
 28   var q; 
 29   if (isWord(string)) { 
 30     this.tag = ATOM; 
 31     this.atom = string; 
 32   } else { 
 33     this.tag = LIST; 
 34     var p = this; 
 35 
 36     // 脱外层括号 
 37     var sub = string.substr(1, string.length - 2); 
 38 
 39     do { 
 40       var hsub; 
 41       var n = sub.length; 
 42       var i = 0; 
 43       var k = 0; 
 44       var ch; 
 45 
 46       do { 
 47         ch = sub[i++]; 
 48         if (ch == '(') ++k; 
 49         else if (ch == ')') --k; 
 50       } while (i < n && (ch != ',' || k != 0)); 
 51 
 52       // i为第一个逗号分隔索引 
 53       if (i < n) { 
 54         hsub = sub.substr(0, i - 1); 
 55         sub = sub.substr(i, n - i); 
 56 
 57         // 最后一组 
 58       } else { 
 59         hsub = sub; 
 60         sub = ''; 
 61       } 
 62 
 63       if(hsub === '()') 
 64         p.ptr.hp = null; 
 65       else 
 66         // 创建表头结点 
 67         this.createGList.call((p.ptr.hp = new GLNode()), hsub); 
 68 
 69       q = p; 
 70 
 71       // 创建表尾结点 
 72       if (sub) { 
 73         p = new GLNode(); 
 74         p.tag = LIST; 
 75         q.ptr.tp = p; 
 76       } 
 77     } while (sub); 
 78 
 79     q.ptr.tp = null; 
 80   } 
 81 }; 
 82 
 83 var node = new GLNode(); 
 84 node.createGList('((), (ea), (sa, (bd, ce, dh)))'); 
 85 console.log(node.depth()); 
 86 
 87 GLNode.equal = function equal(gList1, gList2) { 
 88   // 空表时相等的 
 89   if (!gList1 && !gList2) return true; 
 90   if (gList1.tag === ATOM && gList2.tag === ATOM && gList1.atom === gList2.atom) return true; 
 91 
 92   if (gList1.tag === LIST && gList2.tag === LIST) { 
 93     // 表头表尾都相等 
 94     if (equal(gList1.ptr.hp, gList2.ptr.hp) && equal(gList1.ptr.tp, gList2.ptr.tp)) return true; 
 95   } 
 96 
 97   return false; 
 98 }; 
 99 
100 // 递归逆转广义表 
101 GLNode.prototype.reverse = function reverse() { 
102   var ptr = []; 
103   // 当A不为原子且表尾非空时才需逆转 
104   if (this.tag === LIST && this.ptr.tp) { 
105     for (var i = 0, p = this; p; p = p.ptr.tp, i++) { 
106       // 逆转各子表 
107       if (p.ptr.hp) reverse.call(p.ptr.hp); 
108 
109       ptr[i] = p.ptr.hp; 
110     } 
111 
112     // 重新按逆序排列各子表的顺序 
113     for (p = this; p; p = p.ptr.tp) 
114       p.ptr.hp = ptr[--i]; 
115   } 
116 }; 
117 
118 var global = Function('return this')(); 
119 GLNode.prototype.toString = function () { 
120   var str = ''; 
121   if (this == global) str = '()'; 
122   else if (this.tag === ATOM) str = this.atom; // 原子 
123   else { 
124     str += '('; 
125 
126     for (var p = this; p; p = p.ptr.tp) { 
127       str += this.toString.call(p.ptr.hp); 
128       if (p.ptr.tp) str += ', '; 
129     } 
130     str += ')'; 
131   } 
132 
133   return str; 
134 }; 
135 
136 // 按层序输出广义表 
137 // 层序遍历的问题,一般都是借助队列来完成的,每次从队头 
138 // 取出一个元素的同时把它下一层的孩子插入队尾,这是层序遍历的基本思想 
139 GLNode.prototype.orderPrint = function(){ 
140   var queue = []; 
141   for(var p = this; p; p = p.ptr.tp) queue.push(p); 
142 
143   while(queue.length){ 
144     var r = queue.shift(); 
145     if(r.tag === ATOM) console.log(r.atom); 
146     else { 
147       for(r = r.ptr.hp; r; r = r.ptr.tp) 
148         queue.push(r); 
149     } 
150   } 
151 }; 
152 
153 // 使用链队列 
154 var Queue = require('../Queue/Queue.js').Queue; 
155 GLNode.prototype.orderPrint2 = function(){ 
156   var queue = new Queue(); 
157 
158   for(var p = this; p; p = p.ptr.tp) queue.enQueue(p); 
159 
160   while(queue.size){ 
161     var r = queue.deQueue(); 
162     if(r.tag === ATOM) console.log(r.atom); 
163     else { 
164       for(r = r.ptr.hp; r; r = r.ptr.tp) 
165         queue.enQueue(r); 
166     } 
167   } 
168 }; 
169 
170 console.log(node + ''); 
171 node.reverse(); 
172 console.log(node + ''); 
173 
174 var node2 = new GLNode(); 
175 node.copyList(node2); 
176 console.log(GLNode.equal(node, node2)); 
177 
178 console.log(node + ''); 
179 console.time('A'); 
180 node.orderPrint(); 
181 console.timeEnd('A'); 
182 
183 console.log('------------------------------------'); 
184 console.time('B'); 
185 node.orderPrint2(); 
186 console.timeEnd('B');

广义表的运用:

m元多项式表示

如果用线性表来表示,则每个数据元素需要m+1个数据项,以存储一个系数和m个指数值,这将产生两个问题。
一是无论多项式中各项的变元数是多是少,若都按m个变元分配存储空间,则将造成浪费;反之,若按各项实际的变元数分配存储空间,就会造成结点的大小不匀,给操作带来不便。二是对m值不同的多项式,线性表中的结点大小也不同,这同样引起存储管理的不便。
故不适于用线性表表示。

例如三元多项式:
    P(x, y, z) = x(10)y(3)z(2) + 2x(6)y(3)z(2) + 3x(5)y(2)z(2) + x(4)y(4)z + 2yz + 15

如若改写为:
    P(x, y, z) = ((x(10) + 2x(6))y(3) + 3x(5)y(2))z(2) + ((x(4) + 6x(3))y(4) + 2y)z + 15

用广义表表示:
    P = z((A, 2), (B, 1), (15, 0))
    A = y((C, 3), (D, 2))
    B = y((E, 4), (F, 1))
    C = x((1, 10), (2, 6))
    D = x((3, 5))
    E = x((1, 4), (6, 3))
    F = x((2, 0))

下面为用广义表描述m元多项式的存储结构:

 1 function MPNode() { 
 2   // 区分原子结点和表结点 
 3   this.tag = undefined; 
 4   // 指数域 
 5   this.exp = 0; 
 6 
 7   // 系数域 
 8   this.coef = 0; 
 9   // 表结点的表头指针 
10   this.hp = null; 
11 
12   // 相当于线性表的next,指向下一个元素结点 
13   this.tp = null; 
14 }

篇幅有限,就没有做其他操作,以后有空再补回吧。

所有代码:

 1 /** 
 2 * 广义表 
 3 * 
 4 * 广义表是线性表的推广。广泛用于人工智能的表处理语言Lisp,把广义表作为基本的数据结构。 
 5 * 广义表一般记作: 
 6 *   LS = (a1, a2, ..., an) 
 7 * LS是广义表的名称,n是它的长度,ai可以是单个元素,也可以是广义表,分别称为广义表LS的原子和子表。习惯上,用大写字母表示广义表的名称,小写字母表示原子。当广义表LS非空时,称第一个元素a1为LS的表头,称其余元素组成的表(a2, a3, ..., an)是LS的表尾。 
 8 * 
 9 * 下面列举一些广义表的例子: 
 10 * 1.A = () ---- A是一个空表,它的长度为0。 
 11 * 2.B = (e) ---- 列表B只有一个原子e,B的长度为1。 
 12 * 3.C = (a, (b, c, d)) ---- 列表C的长度为2,两个元素分别为原子a和子表(b, c, d)。 
 13 * 4.D = (A, B, C) ---- 列表D的长度为3,3个元素都是列表。显示,将子表的值代入后,则有D = ((), (e), (a, (b, c, d)))。 
 14 * 5.E = (a, E) ---- 这是一个递归的表,它的长度为2.E相当于一个无限的列表E = (a, (a, (a, ...)))。 
 15 * 
 16 * 1)列表的元素可以是子表,而子表的元素还可以是子表。由此,列表是一个多层次的结构,可以用图形象地表示。 
 17 * 2)列表可为其它列表所共享。列表A,B和C为D的子表,则在D中可以不必列出子表的值。 
 18 * 3)列表可以是一个递归的表,即列表也可以是其本身的一个子表。例如列表E。 
 19 * 
 20 * 任何一个非空列表其表头可能是原子,也可能是列表,而其表尾必定为列表。 
 21 * 
 22 */ 
 23 
 24 var ATOM = 0; 
 25 var LIST = 1; 
 26 
 27 // 广义表的头尾链表存储表示 
 28 function GLNode() { 
 29   // 公共部分,用于区分原子结点和表结点 
 30   this.tag = undefined; 
 31 
 32   // atom是原子结点的值域 
 33   this.atom = null; 
 34   // ptr是表结点的指针域 
 35   this.ptr = { 
 36     // ptr.hp和ptr.tp分别指向表头和表尾 
 37     hp: null, 
 38     tp: null 
 39   }; 
 40 } 
 41 
 42 // 广义表的扩展线性链表存储表示 
 43 function GLNode2() { 
 44   // 公共部分,用于区分原子结点和表结点 
 45   this.tag = undefined; 
 46 
 47   // 原子结点的值域 
 48   this.atom = null; 
 49   // 表结点的表头指针 
 50   this.hp = null; 
 51 
 52   // 相当于线性链表的next,指向下一个元素结点 
 53   this.tp = null; 
 54 } 
 55 
 56 
 57 /* 
 58 广义表的递归算法 
 59 
 60 递归定义的归纳项描述了如何实现从当前状态到终结状态的转化。 
 61 
 62 由于递归函数的设计用的是归纳思维的方法,则在设计递归函数时,应注意: 
 63 (1)首先应书写函数的首部和规格说明,严格定义函数的功能和接口(递归调用的界面),对求精函数中所得的和原问题性质相同的字问题,只要接口一致,便可进行递归调用。 
 64 (2)对函数中的每一个递归调用都看成只是一个简单的操作,只要接口一致,必能实现规格说明中定义的功能,切忌想得太深太远。 
 65 */ 
 66 
 67 /* 
 68 求广义表的深度 
 69 
 70 广义表的深度定义为广义表中括弧的重数,是广义表的一种量度。 
 71 设非空广义表为: 
 72     LS = (a1, a2, ..., an) 
 73 
 74 其中ai(i = 1, 2, ..., n)或为原子或为LS的子表,则求LS的深度可分解为n个子问题,每个子问题为求ai的深度,若ai是原子,则由定义其深度为零,若ai是广义表,则递归处理,而LS的深度为各ai(i = 1, 2, ..., n)的深度最大值加1.空表也是广义表,且深度为1. 
 75 
 76 广义表的深度DEPTH(LS)的递归定义为: 
 77   基本项:  DEPTH(LS) = 1  当LS为空表时 
 78         DEPTH(LS) = 0  当LS为原子时 
 79   归纳项:  DEPTH(LS) = 1 + MAX{DEPTH(ai)} 1 <= i <= n 
 80 */ 
 81 
 82 // 采用头尾链表存储结构,求广义表的深度 
 83 GLNode.prototype.depth = function () { 
 84   return getDepth(this); 
 85 }; 
 86 
 87 function getDepth(gList) { 
 88   if (!gList) return 1; 
 89   else if (gList.tag === ATOM) return 0; 
 90 
 91   var m = getDepth(gList.ptr.hp) + 1; 
 92   var n = getDepth(gList.ptr.tp); 
 93 
 94   return m > n ? m : n; 
 95 } 
 96 
 97 // 复制广义表 
 98 GLNode.prototype.copyList = function (gList) { 
 99   gList.tag = this.tag; 
100 
101   if (this.tag === ATOM) { 
102     gList.atom = this.atom; 
103   } else { 
104     if (this.ptr.hp) { 
105       gList.ptr.hp = new GLNode(); 
106       this.copyList.call(this.ptr.hp, gList.ptr.hp); 
107     } 
108     if (this.ptr.tp) { 
109       gList.ptr.tp = new GLNode(); 
110       this.copyList.call(this.ptr.tp, gList.ptr.tp); 
111     } 
112   } 
113 }; 
114 
115 function isWord(str){ 
116   return /^[\w-]+$/.test(str); 
117 } 
118 
119 // 采用头尾链表存储结构,由广义表的书写形式串创建广义表 
120 GLNode.prototype.createGList = function (string) { 
121   string = string.trim(); 
122 
123   // 创建单原子广义表 
124   var q; 
125   if (isWord(string)) { 
126     this.tag = ATOM; 
127     this.atom = string; 
128   } else { 
129     this.tag = LIST; 
130     var p = this; 
131 
132     // 脱外层括号 
133     var sub = string.substr(1, string.length - 2); 
134 
135     do { 
136       var hsub; 
137       var n = sub.length; 
138       var i = 0; 
139       var k = 0; 
140       var ch; 
141 
142       do { 
143         ch = sub[i++]; 
144         if (ch == '(') ++k; 
145         else if (ch == ')') --k; 
146       } while (i < n && (ch != ',' || k != 0)); 
147 
148       // i为第一个逗号分隔索引 
149       if (i < n) { 
150         hsub = sub.substr(0, i - 1); 
151         sub = sub.substr(i, n - i); 
152 
153         // 最后一组 
154       } else { 
155         hsub = sub; 
156         sub = ''; 
157       } 
158 
159       if(hsub === '()') 
160         p.ptr.hp = null; 
161       else 
162         // 创建表头结点 
163         this.createGList.call((p.ptr.hp = new GLNode()), hsub); 
164 
165       q = p; 
166 
167       // 创建表尾结点 
168       if (sub) { 
169         p = new GLNode(); 
170         p.tag = LIST; 
171         q.ptr.tp = p; 
172       } 
173     } while (sub); 
174 
175     q.ptr.tp = null; 
176   } 
177 }; 
178 
179 var node = new GLNode(); 
180 node.createGList('((), (ea), (sa, (bd, ce, dh)))'); 
181 console.log(node.depth()); 
182 
183 GLNode.equal = function equal(gList1, gList2) { 
184   // 空表时相等的 
185   if (!gList1 && !gList2) return true; 
186   if (gList1.tag === ATOM && gList2.tag === ATOM && gList1.atom === gList2.atom) return true; 
187 
188   if (gList1.tag === LIST && gList2.tag === LIST) { 
189     // 表头表尾都相等 
190     if (equal(gList1.ptr.hp, gList2.ptr.hp) && equal(gList1.ptr.tp, gList2.ptr.tp)) return true; 
191   } 
192 
193   return false; 
194 }; 
195 
196 // 递归逆转广义表 
197 GLNode.prototype.reverse = function reverse() { 
198   var ptr = []; 
199   // 当A不为原子且表尾非空时才需逆转 
200   if (this.tag === LIST && this.ptr.tp) { 
201     for (var i = 0, p = this; p; p = p.ptr.tp, i++) { 
202       // 逆转各子表 
203       if (p.ptr.hp) reverse.call(p.ptr.hp); 
204 
205       ptr[i] = p.ptr.hp; 
206     } 
207 
208     // 重新按逆序排列各子表的顺序 
209     for (p = this; p; p = p.ptr.tp) 
210       p.ptr.hp = ptr[--i]; 
211   } 
212 }; 
213 
214 var global = Function('return this')(); 
215 GLNode.prototype.toString = function () { 
216   var str = ''; 
217   if (this == global) str = '()'; 
218   else if (this.tag === ATOM) str = this.atom; // 原子 
219   else { 
220     str += '('; 
221 
222     for (var p = this; p; p = p.ptr.tp) { 
223       str += this.toString.call(p.ptr.hp); 
224       if (p.ptr.tp) str += ', '; 
225     } 
226     str += ')'; 
227   } 
228 
229   return str; 
230 }; 
231 
232 // 按层序输出广义表 
233 // 层序遍历的问题,一般都是借助队列来完成的,每次从队头 
234 // 取出一个元素的同时把它下一层的孩子插入队尾,这是层序遍历的基本思想 
235 GLNode.prototype.orderPrint = function(){ 
236   var queue = []; 
237   for(var p = this; p; p = p.ptr.tp) queue.push(p); 
238 
239   while(queue.length){ 
240     var r = queue.shift(); 
241     if(r.tag === ATOM) console.log(r.atom); 
242     else { 
243       for(r = r.ptr.hp; r; r = r.ptr.tp) 
244         queue.push(r); 
245     } 
246   } 
247 }; 
248 
249 // 使用链队列 
250 var Queue = require('../Queue/Queue.js').Queue; 
251 GLNode.prototype.orderPrint2 = function(){ 
252   var queue = new Queue(); 
253 
254   for(var p = this; p; p = p.ptr.tp) queue.enQueue(p); 
255 
256   while(queue.size){ 
257     var r = queue.deQueue(); 
258     if(r.tag === ATOM) console.log(r.atom); 
259     else { 
260       for(r = r.ptr.hp; r; r = r.ptr.tp) 
261         queue.enQueue(r); 
262     } 
263   } 
264 }; 
265 
266 console.log(node + ''); 
267 node.reverse(); 
268 console.log(node + ''); 
269 
270 var node2 = new GLNode(); 
271 node.copyList(node2); 
272 console.log(GLNode.equal(node, node2)); 
273 
274 console.log(node + ''); 
275 console.time('A'); 
276 node.orderPrint(); 
277 console.timeEnd('A'); 
278 
279 console.log('------------------------------------'); 
280 console.time('B'); 
281 node.orderPrint2(); 
282 console.timeEnd('B'); 
283 
284 /* 
285 m元多项式表示 
286 
287 如果用线性表来表示,则每个数据元素需要m+1个数据项,以存储一个系数和m个指数值,这将产生两个问题。 
288 一是无论多项式中各项的变元数是多是少,若都按m个变元分配存储空间,则将造成浪费;反之,若按各项实际的变元数分配存储空间,就会造成结点的大小不匀,给操作带来不便。二是对m值不同的多项式,线性表中的结点大小也不同,这同样引起存储管理的不便。 
289 故不适于用线性表表示。 
290 
291 例如三元多项式: 
292   P(x, y, z) = x(10)y(3)z(2) + 2x(6)y(3)z(2) + 3x(5)y(2)z(2) + x(4)y(4)z + 2yz + 15 
293 
294 如若改写为: 
295   P(x, y, z) = ((x(10) + 2x(6))y(3) + 3x(5)y(2))z(2) + ((x(4) + 6x(3))y(4) + 2y)z + 15 
296 
297 用广义表表示: 
298   P = z((A, 2), (B, 1), (15, 0)) 
299   A = y((C, 3), (D, 2)) 
300   B = y((E, 4), (F, 1)) 
301   C = x((1, 10), (2, 6)) 
302   D = x((3, 5)) 
303   E = x((1, 4), (6, 3)) 
304   F = x((2, 0)) 
305 
306 
307 */ 
308 
309 function MPNode() { 
310   // 区分原子结点和表结点 
311   this.tag = undefined; 
312   // 指数域 
313   this.exp = 0; 
314 
315   // 系数域 
316   this.coef = 0; 
317   // 表结点的表头指针 
318   this.hp = null; 
319 
320   // 相当于线性表的next,指向下一个元素结点 
321   this.tp = null; 
322 }

本文参考链接:https://www.cnblogs.com/webFrontDev/p/3768066.html
阅读延展