Skip to main content
 首页 » 编程设计

coding 注意事项(总结中)

2022年07月19日138artech

Uber Go 语言代码风格指南可以参考下:https://www.cnblogs.com/ricklz/p/11670932.html

最近写代码,老是被吐槽,代码写的不好,细节处理的不好。

那么下面来总结下平时遇到的点,并且需要改进的地方。

一、命名不规范

1、经常遇到变量的名字写错

 2、命名不地道,拼音就不要存在了,读代码的时候看到命名就知道这个函数和变量的作用

 3、不要出现无脑的错错别字

4、对于每个注释我们也要认真的对待

 虽然对于一些一眼就看明白用法的函数,我们不用加上文字的描述,但是函数一定要对应好

二、珍惜每一个参数变量的命名和使用

1、没用到的参数变量尽量不要去申请

 param明显的没有用到,这时候我们就没有必要再去声明了,可以直接发个nil到函数里面。

  

2、对于一些数组的操作当我们知道要传入的值的时候可以直接初始化,不用刻意的append

 

 如果改成下面的是不是就会优雅很多了呢

 

3、返回参数如果采用命名变量,那么就不要在 return 的时候,又带上其他变量。不要混用。容易出 bug。

func (h *PrefixAppliesHandler) DoOrder(id flake.ID, orderGoods []proto.OrderGoodsInput) (outOrder proto.OrdersInput, outGoodsList []proto.OrderGoodsOutput, err error) { 
  var inputOrder proto.OrdersInput 
  var goodsList []proto.OrderGoodsOutput 
  inputOrder.GoodsInfo = orderGoods 
  inputOrder.PrefixId = id 
  inputOrder.State = proto.OrderStatePaying 
  if inputOrder.PrefixId <= 0 { 
   return inputOrder, goodsList, apierror.ErrOrderPrefixIdIsNecessary 
  }

我们可以看到上面的函数返回值的形参定义的是 outOrder, outGoodsList , err,但是下面又定义了 

 var inputOrder proto.OrdersInput 
 var goodsList []proto.OrderGoodsOutput 

用来作为函数的返回值,那么这就是容易出问题的点。

4、错误的判断应该尽早的判断尽早的返回,减少无用变量的申请

还是上面的例子

func (h *PrefixAppliesHandler) DoOrder(id flake.ID, orderGoods []proto.OrderGoodsInput) (outOrder proto.OrdersInput, outGoodsList []proto.OrderGoodsOutput, err error) { 
  var inputOrder proto.OrdersInput 
  var goodsList []proto.OrderGoodsOutput 
  inputOrder.GoodsInfo = orderGoods 
  inputOrder.PrefixId = id 
  inputOrder.State = proto.OrderStatePaying 
  if inputOrder.PrefixId <= 0 { 
   return inputOrder, goodsList, apierror.ErrOrderPrefixIdIsNecessary 
  }

我们可以看到

 if inputOrder.PrefixId <= 0 { 
   return inputOrder, goodsList, apierror.ErrOrderPrefixIdIsNecessary 
  } 

这个校验发生在每一次的调用,如果这个触发了,前面的变量的赋值就变的没有意义了

func (h *PrefixAppliesHandler) DealOrderInformation(prefixId flake.ID, orderGoods []proto.OrderGoodsInput) (outOrder proto.OrdersInput, outGoodsList []proto.OrderGoodsOutput, err error) { 
  // 前缀校验 
  if prefixId <= 0 { 
   return outOrder, outGoodsList, apierror.ErrOrderPrefixIdIsNecessary 
  } 
  // 校验价格 
  if len(orderGoods) <= 0 { 
   return outOrder, outGoodsList, apierror.ErrOrderPriceIncorrect 
  } 

我们可以 函数的开始部门就校验,然后在对变量进行赋值


本文参考链接:https://www.cnblogs.com/ricklz/p/11645679.html
阅读延展