Skip to main content
 首页 » 编程设计

javascript组合模式

2022年07月16日151shihaiming
 1 <!DOCTYPE HTML> 
 2 <html lang="en-US"> 
 3 <head> 
 4   <meta charset="utf-8"> 
 5   <title></title> 
 6 </head> 
 7 <body> 
 8 <script> 
 9 /** 
 10 * 组合模式 
 11 * 
 12 * 定义: 
 13 * 将对象组合成树型结构以表示“部分-整体”的层次结构。组合模式使得用户对单个对象和组合对象的使用具有一致性。 
 14 * 
 15 * 本质: 
 16 * 统一叶对象和组合对象 
 17 * 
 18 * 组合模式是一种专为创建web上的动态用户界面而量身定制的模式。使用这种模式,可以用一条命命令在多个对象上激发复杂的或递归行为。这可以简化粘合性代码,使其更容易维护,而那些复杂行为则被委托给各个对象。 
 19 * 组合模式带来的好处 
 20 * (1),你可以用同样的方法处理对象的集合与其中的特定子对象。组合对象(composite)与组成它的对象实现了同一批操作。对组合对象执行的这些操作将向下传递到所有的组成对象(constituent object),这样一来所有的组成对象都会执行同样的操作。在存在大批对象的情况下,这是一种非常有效的技术。藉此可以不着痕迹地用一组对象替换一个对象,反之亦然,这有助于弱化各个对象之间的耦合。 
 21 * (2),它可以用来把一批子对象组织成树形结构,并且使整棵树都可被遍历。所有组合对象都实现了一个用来获取其子对象的方法。借助这个方法,你可以隐藏实现的细节并随心所欲地组织子对象,任何使用这个对象的代码都不会对其内部实现形成依赖。 
 22 * 
 23 * 目的: 
 24 * 让客户端不再区分操作的是组合对象还是叶子对象,而是以一个统一的方式来操作。 
 25 * 
 26 * 对象树: 
 27 * 组合模式会组合出树型结构,组成这个树型结构所使用的多个组件对象,就自然的形成了对象树。 
 28 * 
 29 * 组合模式中的递归 
 30 * 组合模式中的递归,指的是对象递归组合,不是常说的递归算法。在设计上称作递归关联,是对象关联关系中的一种。 
 31 * 
 32 * 透明性的实现 
 33 * 如果把管理子组件的操作定义在Component中,那么客户端只需要面对Component,而无需关心具体的组件类型,这种实现方式就是透明性的实现。 
 34 * 但是透明性的实现是以安全性为代价的,因为在Component中定义的一些方法,对于叶子对象来说是没有意义的。 
 35 * 组合模式的透明性实现,通常的方式是:在Component中声明管理子组件的操作,并在Component中为这些方法提供默认的实现,如果子对象不支持的功能,默认的实现可以是抛出一个例外,来表示不支持这个功能。 
 36 * 
 37 * 安全性实现 
 38 * 如果把管理子组件的操作定义在Composite中,那么客户在使用叶子对象的时候,就不会发生使用添加子组件或是删除子组件的操作了,因为压根就没有这样的功能,这种实现方式是安全的。 
 39 * 但是这样就必须区分Composite对象还是叶子对象,对客户而言这是不透明的。 
 40 * 
 41 * 两种各种方式的选择 
 42 * 对于组合模式而言,会更看重透明性,毕竟组合模式的功能就是要让用户对叶子对象和组合对象的使用具有一致性。 
 43 * 
 44 * 
 45 * 
 46 */ 
 47 
 48 /* 
 49 组合对象的结构 
 50 在组合对象的层次体系中有两种类型的对象叶对象和组合对象。这是一个递归定义,但这正是组合模式如此有用的原因所在。一个组合对象由一些别的组合对象和叶对象组成。其中只有叶对象不再包含子对象。叶对象是组合对象中最基本的元素,也是各个操作的落实地点。 
 51 */ 
 52 
 53 /* 
 54 使用组合模式 
 55 只有同时具备吐下两个条件时才适合使用组合模式: 
 56 1.存在一批组织成某种层次体系的对象(具体的结构在开发期间可能无法得知)。 
 57 2.希望对这批对象和其中的一部分对象实施一个操作。 
 58 
 59 组合模式擅长于对大批对象进行操作。它专为组织这类对象并把操作从一个层次向下一层次传递而设计。藉此可以弱化对相见的耦合并可互换地使用一些类或示例。按这种模式编写的代码模块化程度更高,也更容易维护。 
 60 */ 
 61 
 62 (function () { 
 63   function Component() {} 
 64 
 65   Component.prototype = { 
 66     someOperation: function () {}, 
 67     addChild: function () { 
 68       throw new Error('object doesn\'t support this method: addChild'); 
 69     }, 
 70     removeChild: function () { 
 71       throw new Error('object doesn\'t support this method: removeChild'); 
 72     }, 
 73     getChild: function () { 
 74       throw new Error('object doesn\'t support this method: getChild'); 
 75     } 
 76   }; 
 77 
 78   // 组合对象,通常需要存储子对象,定义有子部件的部件行为 
 79   function Composite() { 
 80     this.childComponents = []; 
 81   } 
 82 
 83   Composite.prototype.__proto__ = Component.prototype; 
 84   Composite.prototype.someOperation = function () { 
 85     for (var i = 0, len = this.childComponents.length; i < len; i++) { 
 86       this.childComponents.someOperation(); 
 87     } 
 88   }; 
 89   Composite.prototype.addChild = function (child) { 
 90     this.childComponents.push(child); 
 91   }; 
 92   Composite.prototype.removeChild = function (child) { 
 93     var childComponent; 
 94     for (var i = 0, len = this.childComponents.length; i < len; i++) { 
 95       childComponent = this.childComponents[i]; 
 96 
 97       if (childComponent == child) return true; 
 98     } 
 99 
100     return false; 
101   }; 
102   Composite.prototype.getChildren = function (index) { 
103     if (index >= 0 && index < this.childComponents.length) { 
104       return this.childComponents[index]; 
105     } 
106     return null; 
107   }; 
108 
109   // 叶子对象,也子对象不再包含其他子对象 
110   function Leaf() {} 
111 
112   Leaf.prototype.__proto__ = Component.prototype; 
113   Leaf.prototype.someOperation = function () {}; 
114 
115   var root = new Composite(); 
116   var a = new Composite(); 
117   var b = new Composite(); 
118 
119   var leaf1 = new Leaf(); 
120   var leaf2 = new Leaf(); 
121   var leaf3 = new Leaf(); 
122 
123   root.addChild(a); 
124   root.addChild(b); 
125   root.addChild(leaf1); 
126   a.addChild(leaf2); 
127   b.addChild(leaf3); 
128 
129   var o = root.getChildren(1); 
130   console.log(o); 
131 }()); 
132 
133 (function () { 
134   // 父组件引用 
135 
136   function Component() { 
137     this.parent = null; 
138   } 
139 
140   Component.prototype = { 
141     getChildren: function () { 
142       throw new Error('object doesn\'t support this method'); 
143     }, 
144     addChild: function () { 
145       throw new Error('object doesn\'t support this method: addChild'); 
146     }, 
147     removeChild: function () { 
148       throw new Error('object doesn\'t support this method: removeChild'); 
149     }, 
150     getChild: function () { 
151       throw new Error('object doesn\'t support this method: getChild'); 
152     }, 
153     printStruct: function () { 
154       throw new Error('object doesn\'t support this method'); 
155     } 
156   }; 
157 
158   function Composite(name) { 
159     this.childComponents = []; 
160     this.name = name; 
161   } 
162 
163   Composite.prototype.__proto__ = Component.prototype; 
164   Composite.prototype.addChild = function (child) { 
165     this.childComponents.push(child); 
166 
167     child.parent = this; 
168   }; 
169   Composite.prototype.removeChild = function (child) { 
170     var idx = this.childComponents.indexOf(child); 
171 
172     if (idx !== -1) { 
173       for (var i = 0, len = child.getChildren().length; i < len; i++) { 
174         var c = child.getChildren()[i]; 
175         c.parent = this; 
176         this.childComponents.push(c); 
177       } 
178 
179       this.childComponents.splice(idx, 1); 
180     } 
181   }; 
182   Composite.prototype.getChildren = function () { 
183     return this.childComponents; 
184   }; 
185   Composite.prototype.printStruct = function (preStr) { 
186     preStr = preStr || ''; 
187     console.log(preStr + '+' + this.name); 
188     preStr += ' '; 
189     for (var i = 0, len = this.childComponents.length; i < len; i++) { 
190       var c = this.childComponents[i]; 
191       c.printStruct(preStr); 
192     } 
193   }; 
194 
195   function Leaf(name) { 
196     this.name = name; 
197   } 
198 
199   Leaf.prototype.__proto__ = Component.prototype; 
200   Leaf.prototype.printStruct = function (preStr) { 
201     preStr = preStr || ''; 
202     console.log(preStr + '-' + this.name); 
203   }; 
204 
205   var root = new Composite('服装'); 
206   var c1 = new Composite('男装'); 
207   var c2 = new Composite('女装'); 
208 
209   var leaf1 = new Leaf('衬衣'); 
210   var leaf2 = new Leaf('夹克'); 
211   var leaf3 = new Leaf('裙子'); 
212   var leaf4 = new Leaf('套装'); 
213 
214   root.addChild(c1); 
215   root.addChild(c2); 
216   c1.addChild(leaf1); 
217   c1.addChild(leaf2); 
218   c2.addChild(leaf3); 
219   c2.addChild(leaf4); 
220 
221   root.printStruct(); 
222   console.log('-----------------------------'); 
223 
224   root.removeChild(c1); 
225   root.printStruct(); 
226 }()); 
227 
228 
229 (function () { 
230   // 环状引用 
231 
232   // 应该要检测并避免出现环状引用,否则容易引起死循环,或是同一个功能被操作多次。 
233 
234   function Component() { 
235     this.componentPath = ''; 
236   } 
237 
238   Component.prototype = { 
239     printStruct: function (preStr) {}, 
240     getChildren: function () { 
241       throw new Error('object doesn\'t support this method'); 
242     }, 
243     addChild: function () { 
244       throw new Error('object doesn\'t support this method: addChild'); 
245     }, 
246     removeChild: function () { 
247       throw new Error('object doesn\'t support this method: removeChild'); 
248     }, 
249   }; 
250 
251   function Composite(name) { 
252     this.name = name; 
253     this.childComponents = []; 
254   } 
255 
256   Composite.prototype.__proto__ = Component.prototype; 
257   Composite.prototype.addChild = function (child) { 
258     this.childComponents.push(child); 
259 
260     if (!this.componentPath || !this.componentPath.trim().length) { 
261       this.componentPath = this.name; 
262     } 
263 
264     if (this.componentPath.startsWith(child.name + '.')) { 
265       throw new Error('该组件' + chid.name + ' 已被添加过了'); 
266     } else { 
267       if (this.componentPath.indexOf('.' + child.name) < 0) { 
268         child.componentPath = this.componentPath + '.' + child.name; 
269       } else { 
270         throw new Error('该组件' + child.name + ' 已被添加过了'); 
271       } 
272     } 
273   }; 
274   Composite.prototype.printStruct = function (preStr) { 
275     console.log(preStr + '+' + this.name); 
276 
277     for (var i = 0, len = this.childComponents.length; i < len; i++) { 
278       var c = this.childComponents[i]; 
279       c.printStruct(preStr); 
280     } 
281   }; 
282 
283   function Leaf(name) { 
284     this.name = name; 
285   } 
286 
287   Leaf.prototype.__proto__ = Component.prototype; 
288   Leaf.prototype.printStruct = function (preStr) { 
289     preStr = preStr || ''; 
290     console.log(preStr + '-' + this.name); 
291   }; 
292 
293   var root = new Composite('服装'); 
294   var c1 = new Composite('男装'); 
295   var c2 = new Composite('衬衣'); 
296 
297   root.addChild(c1); 
298   c1.addChild(c2); 
299   c2.addChild(c1); 
300 
301   root.printStruct(); 
302 
303   /* 
304   当某个组件被删除后,路径发生变化,需要修改所有相关路径记录情况。 
305   更好的方式是,使用动态计算路径,每次添加一个组件的时候,动态地递归寻找父组件,然后父组件再找父组件,直到根组件。 
306   */ 
307 }()); 
308 
309 
310 // CompositeForm类 
311 var CompositeForm = function (id, method, action) { 
312   // implements Composite, FormItem 
313   this.formComponents = []; 
314 
315   this.element = document.createElement('form'); 
316   this.element.id = id; 
317   this.element.method = method || 'POST'; 
318   this.element.action = action || '#'; 
319 }; 
320 
321 CompositeForm.prototype.add = function (child) { 
322   this.formComponents.push(child); 
323   this.element.appendChild(child.getElement()); 
324 }; 
325 CompositeForm.prototype.remove = function (child) { 
326   for (var i = 0, len = this.formComponents.length; i < len; i++) { 
327     if (this.formComponents[i] === child) { 
328       this.formComponents.splice(i, 1); 
329       break; 
330     } 
331   } 
332 }; 
333 CompositeForm.prototype.getChild = function (i) { 
334   return this.formComponents[i]; 
335 }; 
336 CompositeForm.prototype.save = function () { 
337   for (var i = 0, len = this.formComponents.length; i < len; i++) { 
338     this.formComponents[i].save(); 
339   } 
340 }; 
341 CompositeForm.prototype.getElement = function () { 
342   return this.element; 
343 }; 
344 CompositeForm.prototype.restore = function () { 
345   for (var i = 0, len = this.formComponents.length; i < len; i++) { 
346     this.formComponents[i].restore(); 
347   } 
348 }; 
349 
350 
351 // Field叶对象类 
352 var Field = function (id) { 
353   // implements Composite, FormItem 
354   this.id = id; 
355   this.element = document.getElementById(id); 
356 }; 
357 Field.prototype.add = function () { 
358 }; 
359 Field.prototype.remove = function () { 
360 }; 
361 Field.prototype.getChild = function () { 
362 }; 
363 Field.prototype.save = function () { 
364   setCookie(this.id, this.getValue()); 
365 }; 
366 Field.prototype.getElement = function () { 
367   return this.element; 
368 }; 
369 Field.prototype.getValue = function () { 
370   throw new Error('Unsupported operation on the class Field'); 
371 }; 
372 Field.prototype.restore = function () { 
373   this.element.value = getCookie(this.id); 
374 }; 
375 
376 
377 // InputField叶对象类 
378 var InputField = function (id, label) { 
379   // implements Composite, FormItem 
380   Field.call(this, id); 
381 
382   this.input = document.createElement('input'); 
383   this.input.id = id; 
384   this.input.type = "text"; 
385   this.label = document.createElement('label'); 
386   this.label.setAttribute('for', id); 
387   var labelTextNode = document.createTextNode(label); 
388   this.label.appendChild(labelTextNode); 
389 
390   this.element = document.createElement('div'); 
391   this.element.className = 'input-field'; 
392   this.element.appendChild(this.label); 
393   this.element.appendChild(this.input); 
394 }; 
395 
396 // Inherit from Field 
397 InputField.prototype.__proto__ = Field.prototype; 
398 
399 InputField.prototype.getValue = function () { 
400   return this.input.value; 
401 }; 
402 
403 
404 var TextareaField = function (id, label) { 
405   // implements Composite, FormItem 
406   Field.call(this, id); 
407 
408   this.textarea = document.createElement('textarea'); 
409   this.textarea.id = id; 
410 
411   this.label = document.createElement('label'); 
412   this.label.setAttribute('for', id); 
413   var labelTextNode = document.createTextNode(label); 
414   this.label.appendChild(labelTextNode); 
415 
416   this.element = document.createElement('div'); 
417   this.element.className = 'input-field'; 
418   this.element.appendChild(this.label); 
419   this.element.appendChild(this.textarea); 
420 }; 
421 
422 TextareaField.prototype.__proto__ = Field.prototype; 
423 
424 TextareaField.prototype.getValue = function () { 
425   return this.textarea.value; 
426 }; 
427 
428 
429 var SelectField = function (id, label, options) { 
430   Field.call(this, id); 
431 
432   this.select = document.createElement('select'); 
433   this.select.id = id; 
434   if (typeof options === 'object') { 
435     for (var prop in options) { 
436       if (!options.hasOwnProperty(prop)) { 
437         continue; 
438       } 
439       var newOption = new Option(prop, options[prop]); 
440       this.select.add(newOption, undefined); 
441     } 
442   } 
443 
444   this.label = document.createElement('label'); 
445   this.label.setAttribute('for', id); 
446   var labelTextNode = document.createTextNode(label); 
447   this.label.appendChild(labelTextNode); 
448 
449   this.element = document.createElement('div'); 
450   this.element.className = 'input-field'; 
451   this.element.appendChild(this.label); 
452   this.element.appendChild(this.select); 
453 }; 
454 SelectField.prototype.__proto__ = Field.prototype; 
455 SelectField.prototype.getValue = function () { 
456   return this.select.options[this.select.selectedIndex].value; 
457 }; 
458 
459 
460 // 汇合起来 
461 var contactForm = new CompositeForm('contact-form', 'POST', 'contact.php'); 
462 contactForm.add(new InputField('first-name', 'First Name:')); 
463 contactForm.add(new InputField('last-name', 'Last Name:')); 
464 contactForm.add(new InputField('address', 'Address:')); 
465 contactForm.add(new InputField('city', 'City:')); 
466 stateArray = { 
467   'GD': 'guangdong', 
468   'HN': 'hunan', 
469   'BJ': 'beijing' 
470 }; 
471 contactForm.add(new SelectField('state', 'State:', stateArray)); 
472 contactForm.add(new InputField('zip', 'Zip:')); 
473 contactForm.add(new TextareaField('comments', 'Comments:')); 
474 
475 document.body.appendChild(contactForm.getElement()); 
476 addEvent(window, 'unload', function () { 
477   contactForm.save(); 
478 }); 
479 
480 addEvent(window, 'load', function () { 
481   contactForm.restore(); 
482 }); 
483 
484 
485 // 向层次体系中添加类 
486 var CompositeFieldset = function (id, legendText) { 
487   this.components = {}; 
488 
489   this.element = document.createElement('fieldset'); 
490   this.element.id = id; 
491 
492   if (legendText) { 
493     this.legend = document.createElement('legend'); 
494     this.legend.appendChild(document.createTextNode(legendText)); 
495     this.element.appendChild(this.legend); 
496   } 
497 }; 
498 
499 CompositeFieldset.prototype.add = function (child) { 
500   this.components[child.getElement().id] = child; 
501   this.element.appendChild(child.getElement()); 
502 }; 
503 
504 CompositeFieldset.prototype.remove = function (child) { 
505   delete this.components[child.getElement().id]; 
506 }; 
507 
508 CompositeFieldset.prototype.getChild = function (id) { 
509   if (this.components[id] !== undefined) { 
510     return this.components[id]; 
511   } else { 
512     return null; 
513   } 
514 }; 
515 
516 CompositeFieldset.prototype.save = function () { 
517   for (var id in this.components) { 
518     if (!this.components.hasOwnProperty(id)) { 
519       continue; 
520     } 
521     this.components[id].save(); 
522   } 
523 }; 
524 
525 CompositeFieldset.prototype.restore = function () { 
526   for (var id in this.components) { 
527     if (!this.components.hasOwnProperty(id)) { 
528       continue; 
529     } 
530     this.components[id].restore(); 
531   } 
532 }; 
533 
534 CompositeFieldset.prototype.getElement = function () { 
535   return this.element; 
536 }; 
537 
538 var contactForm2 = new CompositeForm('contact-form2', 'POST', '#'); 
539 
540 var nameFieldset = new CompositeFieldset('name-fieldset'); 
541 nameFieldset.add(new InputField('first-name2', 'First Name:')); 
542 nameFieldset.add(new InputField('last-name2', 'Last Name')); 
543 contactForm2.add(nameFieldset); 
544 
545 var addressFieldset = new CompositeFieldset('address-fieldset'); 
546 addressFieldset.add(new InputField('address2', 'Address:')); 
547 addressFieldset.add(new InputField('city2', 'City:')); 
548 addressFieldset.add(new SelectField('state2', 'State:', stateArray)); 
549 addressFieldset.add(new InputField('zip2', 'Zip:')); 
550 contactForm2.add(addressFieldset); 
551 contactForm2.add(new TextareaField('comments2', 'Comments:')); 
552 document.body.appendChild(contactForm2.getElement()); 
553 
554 addEvent(window, 'unload', function () { 
555   contactForm2.save(); 
556 }); 
557 addEvent(window, 'load', function () { 
558   contactForm2.restore(); 
559 }); 
560 
561 
562 /* 
563 添加更多操作 
564 
565 可以为Field的构造函数增加一个参数,用以表明该域是否必须填写,然后基于这个属性实现一个验证方法。可以修改restore方法,以便在没有保存难过数据的情况下将其值设置为默认值。甚至还可以添加一个submit方法,用Ajax请求把所有的值发送到服务器端。由于使用了组合模式,添加这些操作并不需要知道表单具体是什么样子。 
566 */ 
567 
568 // 图片库 
569 
570 // DynamicGallery class. 
571 var DynamicGallery = function (id) { 
572   // implements Composite, GalleryItem 
573   this.children = []; 
574 
575   this.element = document.createElement('div'); 
576   this.element.id = id; 
577   this.element.className = 'dynamic-gallery'; 
578 }; 
579 
580 DynamicGallery.prototype = { 
581   // implement the Composite interface 
582   add: function (child) { 
583     this.children.push(child); 
584     this.element.appendChild(child.getElement()); 
585   }, 
586   remove: function (child) { 
587     for (var node, i = 0; node = this.getChild(i); i++) { 
588       if (node === child) { 
589         this.children.splice(i, 1); 
590         break; 
591       } 
592     } 
593     this.element.removeChild(child.getElement()); 
594   }, 
595   getChild: function (i) { 
596     return this.children[i]; 
597   }, 
598   // implement the GalleryItem interface 
599   hide: function () { 
600     for (var node, i = 0; node = this.getChild(i); i++) { 
601       node.hide(); 
602     } 
603     this.element.style.display = 'none'; 
604   }, 
605   show: function () { 
606     this.element.style.display = 'block'; 
607     for (var node, i = 0; node = this.getChild(i); i++) { 
608       node.show(); 
609     } 
610   }, 
611   // Helper methods 
612   getElement: function () { 
613     return this.element; 
614   } 
615 }; 
616 
617 /* 
618 你也许很想用DOM自身作为保存子元素的数据结构。它已经拥有appendChild和removeChild方法,还有childNodes属性面对与存储和获取组合对象的子对象来说这原本非常理想。问题在于这种做法要求每个相关DOM节点都要具有一个反指其包装对象的引用,以便实现所要求的操作。而在某些浏览器中这会导致内存泄漏。一般来说,最好避免让DOM对象反过来引用JS对象。 
619 */ 
620 
621 // GalleryImage class. 
622 var GalleryImage = function (src) { 
623   // implements Composite, GalleryItem 
624   this.element = document.createElement('img'); 
625   this.element.className = 'gallery-image'; 
626   this.element.src = src; 
627 }; 
628 
629 GalleryImage.prototype = { 
630   // implements the Composite interface 
631   /* 
632   this is a leaf node, so we don't 
633   implements these methods,we just 
634   define them 
635   */ 
636   add: function () { 
637   }, 
638   remove: function () { 
639   }, 
640   getChild: function () { 
641   }, 
642   // implements the GalleryItem interface 
643   hide: function () { 
644     this.element.style.display = 'none'; 
645   }, 
646   show: function () { 
647     // restore the display attribute to 
648     // its previus setting. 
649     this.element.style.display = ''; 
650   }, 
651   // Helper methods 
652   getElement: function () { 
653     return this.element; 
654   } 
655 }; 
656 
657 var topGallery = new DynamicGallery('top-gallery'); 
658 
659 topGallery.add(new GalleryImage('img/image-1.jpg')); 
660 topGallery.add(new GalleryImage('img/image-2.jpg')); 
661 topGallery.add(new GalleryImage('img/image-3.jpg')); 
662 
663 var vacationPhotos = new DynamicGallery('vacation=photos'); 
664 
665 for (var i = 0; i < 30; i++) { 
666   vacationPhotos.add(new GalleryImage('img/image-' + i + '.jpg')); 
667 } 
668 
669 topGallery.add(vacationPhotos); 
670 topGallery.show(); 
671 vacationPhotos.hide(); 
672 document.body.appendChild(topGallery.getElement()); 
673 
674 
675 /* 
676 组合模式之利 
677 1.定义了包含基本对象和组合对象的类层次结构。 
678 在组合模式中,基本对象可以被组合成复杂的组合对象,而组合对象又可以组合成更复杂的组合对象,可以不断地递归组合下去,从而构成一个统一的组合对象的类层次结构。 
679 
680 2.同意了组合对象和叶子对象 
681 在组合模式中,可以把叶子对象当作特殊的组合对象看待,为它们定义统一的父类,从而把组合对象和叶子对象的行为统一起来。 
682 
683 3.简化了客户端调用 
684 
685 4.更容易扩展 
686 由于客户端是统一地面对Component来操作,因此,新定义的Composite和Leaf子类能够很容易地与已有的结构一起工作,而客户端不需要为增添了新的组件类而改变。 
687 
688 
689 组合模式之弊 
690 1.很难限制组合中的组件类型 
691 这使得我们必须动态检测组件类型。 
692 
693 
694 何时选用? 
695 1.如果你想表示对象的部分--整体层次结构。 
696 2.如果你希望统一地使用组合结构中的所有对象。 
697 
698 
699 相关模式 
700 
701 组合模式与装饰模式 
702 可以组合使用。 
703 装饰模式在组装多个装饰器对象的时候,是一个装饰器找下一个装饰器,下一个再找下一个,如此递归下去。其实这种结构也可以使用组合模式来帮助构建,这样一来,装饰器对象就相当于组合模式的Composite对象了。 
704 要让两个模式能很好地组合使用,通常会让它们有一个公共的父类。因此装饰器必须支持组合模式需要的一些功能,比如,增加,删除子组件。 
705 
706 组合模式和享元模式 
707 可以组合使用。 
708 如果组合模式中出现大量相似的组件对象的话,可以考虑使用享元模式来帮助缓存组件对象,这样可以减少内存占用。 
709 使用享元模式也是有条件的,如果组件对象的可变化部分的状态能够从组件对象中分离出来,并且组件对象本身不需要向父组件发送请求的话,就可以采用享元模式。 
710 
711 组合模式和迭代器模式 
712 可以组合使用。 
713 使用迭代器模式来遍历组合对象的子对象集合,而无需关心具体存放子对象的聚合结构。 
714 
715 组合模式和访问者模式 
716 可以组合使用。 
717 访问者模式能够在不修改原有对象结构的情况下,为对象结构中的对象增添新的功能。访问者模式和组合模式合用,可以把原本Composite和Leaf类中的操作和行为都局部化。 
718 如果在使用组合模式的时候,预计到以后可能会有增添其他功能的可能,那么可以采用访问者模式,来预留好添加新功能的方式和通道,这样以后再添加新功能的时候,就不需要再修改已有的对象结构和已经实现的功能。 
719 
720 组合模式和职责链模式 
721 可以组合使用。 
722 职责链模式要解决的问题是:实现请求的发送者和接收者之间解耦。职责链模式的实现方式是把多个接收者组合起来,构成职责链,然后让请求在这条链上传递,直到有接收者处理这个请求为止。 
723 可以应用组合模式来构建这条链,相当于是子组件找父组件,父组件又找父组件,如此递归下去,构成一条处理请求的组件对象链。 
724 
725 组合模式和命令模式 
726 可以组合使用。 
727 命令模式中的宏命令就是使用组合模式来组装出来的。 
728 
729 */ 
730 
731 
732 // http://www.dofactory.com/javascript-composite-pattern.aspx 
733 
734 (function () { 
735   var Node = function (name) { 
736     this.children = []; 
737     this.name = name; 
738   } 
739 
740   Node.prototype = { 
741     add: function (child) { 
742       this.children.push(child); 
743     }, 
744     remove: function (child) { 
745       var length = this.children.length; 
746       for (var i = 0; i < length; i++) { 
747         if (this.children[i] === child) { 
748           this.children.splice(i, 1); 
749           return; 
750         } 
751       } 
752     }, 
753     getChild: function (i) { 
754       return this.children[i]; 
755     }, 
756     hasChildren: function () { 
757       return this.children.length > 0; 
758     } 
759   } 
760 
761   // recursively traverse a (sub)tree 
762   function traverse(indent, node) { 
763 
764     log.add(Array(indent++).join("--") + node.name); 
765 
766     for (var i = 0, len = node.children.length; i < len; i++) { 
767       traverse(indent, node.getChild(i)); 
768     } 
769   } 
770 
771   // logging helper 
772   var log = (function () { 
773     var log = ""; 
774     return { 
775       add: function (msg) { log += msg + "\n"; }, 
776       show: function () { 
777         alert(log); 
778         log = ""; 
779       } 
780     } 
781   })(); 
782 
783 
784   function run() { 
785 
786     var tree = new Node("root"); 
787     var left = new Node("left") 
788     var right = new Node("right"); 
789     var leftleft = new Node("leftleft"); 
790     var leftright = new Node("leftright"); 
791     var rightleft = new Node("rightleft"); 
792     var rightright = new Node("rightright"); 
793 
794     tree.add(left); 
795     tree.add(right); 
796     tree.remove(right); // note: remove 
797     tree.add(right); 
798     left.add(leftleft); 
799     left.add(leftright); 
800     right.add(rightleft); 
801     right.add(rightright); 
802 
803     traverse(1, tree); 
804 
805     log.show(); 
806   } 
807 }()); 
808 
809 
810 </script> 
811 </body> 
812 </html>

本文参考链接:https://www.cnblogs.com/webFrontDev/archive/2013/03/24/2978510.html